Skrubtudse findes i mange søer og er den almindeligste.


Lille Vandsalamander er også almindelig og findes mange steder.


Stor Vandsalamander findes i 7-8 søer vest for Motorring IV


Butsnudet Frø er udbredt i Vestskoven og findes uden for Vestskoven kun i sø ved Herstedvester og i Vandhaverne.


Spidssnudet Frø er den almindeligste frø i Vestskoven og findes uden for Vestskoven kun i søen ved Herstedvester.


Grøn Frø er set ved 4-5 af søerne vest for Motorring IV, men er kun fundet ynglende i sø på vestsiden af Risby Losseplads.