Våde enge i Kongsholmsparken

 

DN deltager i planlægningen og vurderingen af de våde enge, der skal etableres i Kongsholmparken i 2015. I korthed går det ud på, at en væsentlig del af det vand fra veje og stier, der pumpes ud i Rådhussøen og løber ud gennem Kanalen skal løbe ned i lavbundsarealer i Kongsholmparken, og der renses biologisk, inden det siver ud i Store Vejleå.

Kongsholmparken neden for Vandhaverne kommer til at ændre karakter. Til det bedre, håber vi. Der vil blive etableret ned- og udsivning af overfladevandet, som minder om forholdene i Egelundsparken, hvor de våde enge der - med søer og græsningsarealer – er kendt af Albertslunds borgere.

Samtidig etableres der 4-5 små vandhuller til gavn for padder og andre vanddyr.

Området er fredet, og projektet kræver en dispensation fra fredningsbestemmelserne samt landzonetilla-delse og vandudledningstilladelse. Se nedenfor! DN-Albertslunds bestyrelse har drøftet det foreløbige pro-jektforslag, og selv om vi ikke har taget endelig stilling, er de fleste i bestyrelsen positivt stemte, fordi det også indebære væsentlige forbedringer og langt mere natur og flere oplevelsesmuligheder i Kongsholmparken.

Det er et stort projekt, som er svært at beskrive fyldestgørende inden for de forhåndenværende rammer. Men det endelige forslag, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, skulle ligge klar om en måneds tid. Og vi vil da enten linke til det eller bringe det i sin helhed i dette nyhedsbrev.

Tidshorisonterne ser omtrent således ud her i 2015:

Februar/marts: Det endelige projektforslag foreligger og offentliggøres.

April: Kommunalbestyrelsen behandler det på sit april-møde, hvor vi forventer at det vedtages.

Maj-august: Herefter skal det i en høring eller offentlighedsfase, hvor der kan gøres indsigelser. Offentlig-hedensfasen omfatter følgende elementer:

1. Udledningstilladelse – høringsperiode 4 uger (så vidt vi ved).

2. Landzonetilladelse (lovmæssigt krav, da det foregår i landzone): høringsperiode 4 uger.

3. Dispensation fra fredningsbestemmelserne: 8 uger.

På baggrund af eventuelle indsigelser skal Natur- og miljøklagenævnet så tage stilling til de3 tilladelser. Vi ved ikke, hvornår Natur- og miljøklagenævnet mødes, men formentlig 4 gange om året. Vi formoder, men ved ikke med sikkerhed, at de mødes 4 gange om året. Hele godkendelsesprocessen kommer formentlig til at strække sig ind i skolernes sommerferie.

September-oktober: Anlægsarbejderne finder sted.

I vil komme til at høre en masse mere om denne sag. Hvis I er interesserede i flere detaljer, så kontakt DN-Albertslund v/ formand Poul Evald Hansen, tlf. 53614362, mail: poulevaldhansen@hotmail.com 

Vi vil tage initiativ til offentligt møde om projektet, når det har været i kommunalbestyrelsen i april.