Referat af møde i DN-albertslunds bestyrelse 15. august 2016

1. Registrering af fremmødte.

Afbud fra Katrine og Lisa 2. Dirigent og referent

Kasper og Poul Evald 3. Referat fra sidst

Godkendt. 4. Siden sidst, herunder hjemmeside, nyhedsbrev o.a. punkter, der ikke er omfattet af den øvrige dagsorden.

Kasper venter med nyhedsbrev, til der er noget mere stof. Han og Poul Evald har være på DN-Embraco-kursus i nyhedsbreve m.v. i Ringsted. 5. Våde enge i Kongsholmparken, omlægning med fiskepassage af Store Vejleå. - Orientering.

De våde enge bliver færdige i løbet af september. Omlægningen af Store Vejleå, så den føres uden om Tueholm Sø og Vallensbæk Sø af hensyn til passage af laksefisk er ikke afklaret, og finansieringen er usikker, men den skøn-nede pris for projektet er kommet noget ned, bl.a. fordi vandkvaliteten i Tåstrup Mølleå er blevet så god, at det er rimeligt, at lade dem løbe sammen. Spejderne holder aktivitetsdage i august-september, og vi overvejer samar-bejde med dem omkring Naturens Dag 11. september.

 

6. Arrangementer:        A: Afholdte: Sankthans, Vilde Blomsters Dag

Sankthans på Herstedhøje druknede desværre i regn, men Naturvejleder Jess Aagaard nåede at holde en glimrende båltale, og vi fik bålet brændt af. Forinden havde vi fra kl. 18.00 havde snobrødsarrangement for børnefamilier, og det var lige som tidligere år en stor succes. Tak til Klaus og andre for indsatsen med at arrangere sankthans.

Vilde Blomsters Dag SV for Hundige Havn var en stor succes. Der var 60-70 fremmødte, og arrangementet var i samar-bejde med Dansk Botanisk Forening og DNs afdelinger i Vallensbæk-Ishøj og Greve. Vi så de 10.000-talligere orkidebe-stande og andre spændende planter.        B: Kommende: Mosens Dag, svampetur, årsmøde.

Mosens Dag 11. september ved Tueholm Sø ved Spisestedet Mosen  afholdes som planlagt.  Det er sammenfaldende med DNs Naturens Dag, men vi laver ikke særskilte Naturens Dag-arrangement, men betragter Mosens Dag som vores bidrag til Naturens Dag. Vi vælger ikke at prioritere ”Gang i Byen” (som tidligere kaldtes Foreningernes Dag) d. 3. sep-tember. Hvis nogen har tid og lyst kan de evt. stå sammen med Natur og Ungdom, der evt. kan uddele noget DN-ma-terialer. Sustainable-festivallen i Musikteatret 2.-3. september (delvis sammenfaldende med Gang i Byen: Der er en ret dyr entré på 250-300 kr. og det ser ikke ud til, at vi kan få fribilletter, højst en beskeden rabat, når vi kommer fra DN. Vi ”låner” dem dog vores navn som medarrangør. Bl.a. Uffe Elbæk fra Alternativet holder oplæg der. – Det ser ikke ud til, at nogle af os vil prioritere at tage derhen, så vi melder pas. Årsmøde d. 8. oktober kl. 16-18 på Langagergård tages op senere. Vi undlader ekstern gæsteoplægsholder og holder i stedet en DN-svampetur i Vestskoven med udgangspunkt i Langagergård kl. 13:00-ca.15:30  - ligesom vi gjorde sidste år.

7. Henvendelser

Ingen. Der er ingen afklaring m.h.t. Henning Sørensens tidligere henvendelse om jagt i Vestskoven, da vi ikke har kun-net finde de rigtige kilder til oplysninger.

DN-Albertslund bestyrelsesmøde 3. maj 2016

 

Registrering af fremmødte

Poul Evald, Mogens, Hanne, Jørgen, Inge, Kasper, Elsebeth, Klaus.

Afbud: Katrine, Lisa, Anne-Marie.

Referat fra sidst og godkendelse af dagsorden

Referat godkendt, dagsorden godkendt

Ordstyrer og referent

Poul Evald referent og Kasper ordstyrer.

Siden sidst: Orienteringspunkter, der ikke er omfattet af den øvrige dagsorden, herunder bl.a. Langagergård, Nyhedsbrev, kabelføring ved Trippendalsvej m.v.

Orientering fra Kasper om brugergruppen for Langagergård: Morten på Albertslund Rådhus, der har været kontaktperson fra kommunen over for brugergruppen, er ikke ansat mere; vi afventer hvem fra kommunen, der så bliver kontakt. Nyhedsbrevet i venteposition, usikkert om der kommer et inden sommerferien. Kasper har meldt sig til kursus i DNs nye hjemmeside- og nyhedsbrevprogram, og Poul Evald overvejer at deltage. Kommunen har besluttet af jordlægningen af højspændingskabler ikke skal ske langs Trippendalsvej, men langs Vestskovvej; forinden havde der være indsigelser fra bekymrede berørte lodsejere; men den ekspertise siger, at der ikke er sundhedsfare ved kablerne, der lægge i hvert fald i halvanden meters dybde. Poul Evald orienterede om oprettelse af grundvandsråd for Albertslund, hvor han har været til det første møde, og det næste afholdes 20. juni kl. 16-18 på Albertslund Rådhus (hvis nogen skulle være meget interesserede i at deltage, så kontakt Poul Evald).

Orientering om DNs repræsentantskabsmøde 9.-10. april i Helsingør.

Poul Evald og Katrine deltog. Det var en fredsommelig affære i forhold til tidligere repræsentantskabsmøder. Dog var der til sidst under eventuelt en krads kritik af Rune Engelbreth, der sidder i DNs hovedbestyrelse, for at gå til pressen med indlæg uden om DNs ledelse. Poul Evald fandt kritikken urimelig, da Rune bidrager væsentligt til den demokratiske debat og udviklingen af naturpolitikken i DN, og DN jo altså ikke er et politisk parti.

7. Arrangementer:

A. Afholdte:

Albertslund - natur-møde på Rådhuset, affaldsdag 17. april, grøn dag 30 april.

Naturmødet – workshoppen – i kommunalbestyrelsessalen gik fint, og der var gode diskussioner. Der var fremmødt ca. 30. mennesker. Bl.a. holdt Katrine oplæg om beskyttede padder i kommunen. Affaldsdagen gik ligeledes godt, og der var flere grupper, der deltog samlet, bl.a. fra Natur og Ungdom (opsamling af affald på legepladser), borgergrupper fra Risby og Herstedøster landsbyer, og en større højskolegruppe el.l. med flere folk fra Tyskland og de nordiske lande. Grøn Dag var lige som sidste år en kæmpesucces, hvor der blev givet smagsprøver på økologisk brændenældesuppe og ramsløgspesto til mere end 300 mennesker. Elsebeth og hendes venner havde æren for fremstillingen af de velsmagende produkter, og flere fra bestyrelsen var til stede derhenne.

 

B. Kommende:

Nattergaletur til Harrestrup Mose 21. maj, Allindelille Fredskov 5. juni, Vilde Blomsters Dag ved Hundige Strand 19. juni, Sankthans 23. juni. Efterårets arrangementer.

Alle forårets arrangementer afholdes planmæssigt. Det første er nattergaleturen, hvor vi mødes kl. 8:00 d. 21. ved P-pladsen på Ballerupvej lige ved Orchidévej og Harrestrup Mose. Der kommer mere information på vores facebookside, Albertslund Posten via Kulturnaut m.v. Jeg sender også reminder ud om Allindelille og De Vilde Blomsters Dag ved Hundige Strand. – Klaus: Forberedelserne til Sankthans går planmæssigt.

C. Samrådsmøde:

DN-Albertslund er vært for næste møde i DNs samråd for Storkøbenhavn. Samrådet er et kontaktorgan for DN-Afdelinger i regionen, her Storkøbenhavn, dog ikke Nordsjælland nord for Lyngby-Tårbæk. – Poul Evald og Kasper deltager. 1-2 yderligere kan deltage, i så fald skal de kontakte mig hurtigst muligt. – Det foregår d. 23. maj kl. 18-ca.22 på Naturcenter Herstedhøje.

 

 

 

 

8.  Indkommen post og henvendelser.

Henvendelse fra Henning Sørensen om jagt i Vestskoven. Han mener ikke Naturstyrelsen har annonceret nogen jagt. Poul Evald kontakter ham og hører nærmere. Det var omtrent samme problemstilling sidste år.

Vi har også fået henvendelse fra en gruppe, sandsynligvis tilknyttet Alternativet, der vil lave arrangement sammenfaldende med Foreningernes Dag til efteråret. Bl.a. kommer Uffe Elbæk som oplægsholder. – Vi tygger lidt på det, har i forvejen valgt at prioritere foreningernes dag forholdsvis lavt. Vi tager det op på mødet 8. juni.

 

9. Næste møde:
8.juni kl. 19:00 i vores lokale på Langagergård.

 

10. Eventuelt.

Ikke noget væsentligt, som ikke er dækket ind under de øvrige punkter.

Referat af bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 4. april 2016.

1. Registrering af fremmødte

Til stede var: Poul Evald, Mogens, Inge, Elsebeth, Katrine, Hanne og Klaus. Der var afbud fra Kasper, Jørgen og Lisa. Anne-Marie Flensborg var inviteret til mødet, og vil godt deltage i de næste møde og måske blive aktiv i bestyrelsen i fremtiden. Hun får indkaldelser, referater m.v. fremover. Velkommen til Anne-Marie.

 

2. Dirigent + referent

Poul Evald varetog begge funktioner.

 

3: Præsentationsrunde og lidt om, hvad vi går og laver i DN-Albertslund

Vi fortalte kort om os selv, så Anne Marie kunne få et indtryk af, hvem vi er. Anne Marie underviser i miljøkemi.

 

4. Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt uden kommentarer.

 

5. Siden sidst: Vigtige meddelelser, som ikke er omfattet af den øvrige dagsorden.

Langagergård: Kommunen lejer det af Vestskoven, og kontrakten udløber i år. Vi håber på – og regner med – en forlængelse for et yderligere åremål, så vi kan beholde vores lokale de næste år. Ifølge Klaus er der problemer i brugergruppen for Langagergård, da det roder med spejdernes regnskab.

 

6. Mødet i Naturgruppen d. 30. marts, herunder orientering om grøn workshop på Rådhuset 18. april og start på Våde Enge i Egelundsparken d. 1. april.

Flere fra bestyrelsen var til 1. spadestik-begivenhed 1. april syd for Vandhaverne, hvor Albertslunds borgester Steen Christiansen tog 1. spadestik til projektet, der forventes færdigt til efteråret: september-oktober.

Workshoppen er på rådhuset d. 18. april kl. 18-21 med temaet Albertslund som grøn kommune med 60 pct. Natur.

 

 

7. Sandsynligt nyt projekt i Grønt Guld-puljen: sø i Vestskoven syd for Lilleskolen.

Poul Evald har efter aftale lavet en projektansøgning om 70.000 kr. til en sø i Vestskoven syd for Lilleskolen. Gruppen der søger sammensættes af folk fra bestyrelsen samt Natur og Ungdom v/ Katrine. Den pædagogiske dimension er rettet mod børn og unge, og vi søger at få inddraget både Albertslund Lilleskole og Naturcentret i projektet, men der er ikke taget formel kontakt endnu. De fleste penge skal gå til gravning af søen, og dertil 2000 kr. til udarbejdelse af pjecer m.v. – Projektgruppen skal stå for plejen, der især består i at hindre, at søen gror til med dunhammer og pil. – Poul Evald fik foreløbig ansøgning retur med besked om, at den skal være mere specificeret. Vi skal finde en entreprenør, der kan fakturere direkte til DN.

 

8. Praktisk organisering af indsats på DNs affaldsdag d. 17. april.

Mange fra bestyrelsen ville deltage. Klaus og Inge koncentrerer sig om Albertslund Syd og indsamlingsstedet ved P-pladsen ved Bakkehuset. Hanne og Jørgen og? vil muligvis samle ved Roskilde Kro/trampestien (jeg fik det ikke helt på plads). Resten af os kommer op til Naturcenter Herstedhøje, hvor vi udleverer indsamlingssække m.v. til folk. – Vi holder indsamlingen åben på Naturcentret kl. 10-16, og folk deltager med den tid og de ressourcer, de nu kan afse. Natur og Ungdom vil samle ind på legepladser o.l. på vej op til Naturcenter Herstedhøje, og så aflevere affaldet der. – Naturcentret stiller en lille lastbil til rådighed til bortkørsel og videre sortering og vejning lige som sidste år.

 

 

 

9. Praktisk organisering af indsats på Albertslunds grønne dag på Genbrugsgården d. 30. april.

Sidste år lavede vi økologisk pesto og økologisk brændenældesuppe, i år dropper vi pestoen, og laver kun brændenældesuppe; Elsbebeth koordinerer og laver de nødvendige indkøb. Kasper, der havde meldt afbud til bødet, har meddelt at han godt vil hjælpe. – Vi får 3 borde sammen med Natur og Ungdom og Naturgruppen derhenne. – Folk kan komme fra 8:30 og få morgenkaffe m.v. og ca. kl. 15 får man varm mad.

 

10. Arrangementer:

A: Afholdte: Ingen

B: Kommende: Foruden affaldsdag og grøn dag, er der bl.a. nattergaletur 21. maj, tur til Allindelille Fredskov 5. juni, vilde blomsters dag ved Hundige Strand 19. juni og sankthansarrangementet 23. juni.

 

Alle arrangementerne gennemføres som planlagt. Poul Evald har lagt dem ind på DNs arrangement kalender og på Kulturnaut, hvorfra lokalbladene tager dem. Der bliver også lagt på DN-Albertslunds facebookside og andre steder. Klaus meddelte, at det gik planmæssigt med sankthans, og af DN-hovedforeningen har godkendt budgettet for sankthansarrangementet på ca. 11.000 kr. Samarbejdet med Herstedøster Menighedsråd og kirkekoret fortsætter som sidste år. – Kl. 18:00 bliver det samme succesrige for-arrangement som sidste år med snobrød for børn og børnefamilier. Bålet tændes ca. kl. 21:00, hvorefter der er taler og sange osv.

 

 

 

11. Repræsentantskabsmøde i Helsingør 9.-10. april

(Poul Evald og Katrine deltager).

Der er intet usædvanligt på tapetet. Dog kommer DNs skovpolitik op. Poul Evald og Katrine stemmer på Sascha og Rune fra DN-København, når der skal vælges til hovedbestyrelsen.

 

 

12. Henvendelser: Bl.a. omkring højspændingsmaster (linjeføringer og nedtagninger)

Vi har fået en henvendelse fra lodsejer ved Trippendalsvej, der er nervøs for strålingsrisiko efter at højspændingsledninger graves ned i vejrabatten tæt ved vedkommendes og andre lodsejeres haver langs vejen. – I den runde vi tog, mente folk, at der ikke var en dokumenteret risiko. Men Poul Evald vil spørge en relevantperson med teknisk viden om spørgsmålet i DNs sekretariat i Masnedøgade.

Poul Evald har haft uformel kontakt med Leo Jørgensen, tidligere medlem af bestyrelsen og boende i Kanalens Kvarter, og han ikke ville være aktiv igen. Det vil han måske og vi kontakter ham om årsmødet m.v.

 

13: Næste bestyrelsesmøde: 3. maj.

Her skal vi lægge faste planer for efterårets arrangementer, bl.a. Foreningernes Dag, Mosens Dag og evt. Naturens Dag samt årsmøde med valg til bestyrelsen m.v. d. 8. oktober, og den svampetur, vi regner med at holde i forbindelse med årsmødet.

 

14. Eventuelt.

Intet udsædvanligt, der ikke er omfattet af de øvrige punkter.

 

 

 

Referat: Poul Evald

Referat af bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 2. februar 2016

 
1.Registrering af fremmødte.Til stede: Poul Evald, Kasper, Klaus, Hanne
2.
3.Afbud: Mogens, Jørgen, Katrine, Lisa, Elsbeth, Inge

 
1.Dirigent og referent
2.Da vi kun var 4, varetog Poul Evald begge funktioner.

 
1.Godkendelse af referat fra sidst.
2.Godkendt

 
1.Siden sidst:

Langagergård: brugergruppereferat fra Klaus (udsendt), ordensregler m.v.

Klauses udmærkede referat taget til efterretning. Der kommer snart skriftlige, opdaterede ordensregner for brug af Langagergård. Kommunens leje af Langagergård skal fornys for et nyt åremål i 2017, og dette ventes ikke at blive det store problem, uden at vi kan være helt sikre.

 

Nyhedsbrev og facebook-sider.

Kasper får snart sendt nyhedsbrevet til Masnedøgade til udsendelse. Vores facebookside, som er offentlig, og facebookgruppe fungerer, men vi skal gerne snart have nogle flere brugere. De bliver nævnt i nyhedsbrevet.

 

Naturgruppen. Afholdt skovbrugerrådsmøde.

Mountainbikes i skovene ("formaningsmøde" afholdt på Naturcenter Herstedhøje).

Naturstyrelsen strammer op over for mountainbikere og især cykelløb i skovene og har holdt møde med deres organisationer. Vi har endnu ikke organiseret mountainbikekørsel i Vestskoven. Vi tager det til efterretning.

 

 

 

 
1.Evaluering af mødet med Inge.
2.Det vurderes at Inge har ret fastlagte og smalle rammer, og at der på kort sigt ikke er så udbredte samarbejdsmuligheder, dog har hun fællesarrangement hen imod jul, hvor vi måske kan lave noget sammen. Hun skal primært levere undervisningsforløb omkring biologi, matematik, fysik og kemi, forløb som rekvireres af lærere for klasserne på skolerne i Albertslund og Glostrup.

 
6.Arrangementer:
7.Afholdte:

Julefugletur: Vellykket med 14-16 deltagere. Men vejret var regnfuldt og lidet indbydende.
1.Kommende (frem til sommerferien):

Tueholm Sø d. 7. februar

Afholdes planmæssigt.

DNs affaldsdag  17. april. Afholdes planmæssigt. Base ved Herstedhøje og også indsamlingssted ved P-pladsen ved Bakkehuset.

Grøn Dag 30. april. Afholdes planmæssigt. Vi venter med at tage stilling til aktiviteter, men evt. gentagelse af det vellykkede brændenældesuppearrangement sidste år.

 

Sankthans d. 23. juni.

Afholdes planmæssigt. Katrine har kantakt til mulig båltaler; hun og Klaus koordinerer dette.
21.Skal vi have nattergaletur? Løs aftale med Lars Clark om lørdag d. 21. maj til Harrestrup. Mose kl. 800. Aftalen er senere bekræftet. Vi prøver at lave fælles rundstykker, som folk skal betale 20 kr. for, ligesom vi gjorde før i tiden.

 
1.Skovens Dag d. 1. maj, skal vi lave noget?

Vi foretager os ikke umiddelbart noget pga. sammenfald med andre arrangementer og mangel på ressourcer.

 
13.Idé fra Poul Evald: Arrangement på DNs Naturens Dag d. 13. september (mundtligt oplæg).

Poul Evald arbejder videre med idé om bioblitz med base ved Naturcenter Herstedhøje på Naturens dag.

 
7.Næste møde

- er aftalt til 30. marts, men det skal nok laves om, da der også er naturgruppe møde den dag. Datoen ændres pga. sammenfald med naturgruppemøde; Poul Evald sender en doodle ud, hvor folk kan angive hvilke dage, de kan (kommer senere).

 
8.Henvendelser og modtagen post

Plus evt. "bogbytning", hvis man har fået læst udlånte bøger.

Ikke noget nyt.

 
9.Eventuelt.

Katrine skal sørge for at blive tilmeldt repræsentantskabsmøde i Helsingør.

 

Referat Poul Evald

 

 

 

 

Ændringer til dagsordenen og eventuelle afbud snarest muligt til Poul Evald.

 

 

Natur- og miljøhilsner

 

 

Poul Evald

 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening I Albertslund v/formand Biolog Poul Evald Hansen Galgebakken Vester 9,2a 2620 Albertslund Tlf. 53614362 Mail: poulevaldhansen@hotmail.com

 

Referat af bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 5. november 2015.

1.       Registrering af fremmødte

Poul Evald, Mogens, Lisa, Inge, Elsebeth, Klaus, Hanne, og Jørgen til stede. Afbud fra Kasper og Katrine.

2.       Dirigent og referent

Poul Evald tager referat, ingen dirigent.

3.       Referater fra sidste 2 bestyrelsesmøder samt fra årsmødet.

Alle godkendt. Mogens ville dog godt have lidt mere med om den udadvendte elektroniske kommuni-kation. Poul Evald nævnte, at den var omtalt i tillæg til beretningen.

4.       Siden sidst.

Kort orientering om samrådsmøde m.v.

5.       Årsmødet og konstituering

Der var 11-12 til årsmødet på den forudgående svampetur havde der været ca. 50, hvor nogle blev til svampespisning, men stort set ingen til selve årsmødet. Der var spørgsmål fra Aage Nissen, Galge-bakken, om episoden med skydning i Vestskoven, men ingen vidste, hvem der havde skudt. Der var derudover ikke mange kommentarer til beretningen. Vi diskuterede mulighederne for nyrekrutte-ring til bestyrelsen m.v. og var enige om, at dette måtte være en prioriteret opgave for den næste periode. -  Der var genvalg (fredsvalg) af Elsebeth, Kasper og Mogens til bestyrelsen for en ny 3-årig periode og af Lisa som suppleant for en ny 1-årig periode.

6. Mødeplan for bestyrelsen det kommende år.

Vi var enige om at undgå torsdage samt visse onsdage. Følgende datoer for det næste års tid aftaltes: 2015: Tirsdag d. 1. december (færdiggørelse af arrangementplan) (flyttet fra oprindeligt aftalt d. 2. december) 2016 Tirsdag d. 2. februar. Onsdag d. 30. marts. Tirsdag d. 3. maj Onsdag d. 8. juni Mandag d. 15. august. Tirsdag d. 20. september. Lørdag d. 8. oktober: årsmøde. Tirsdag d. 18. oktober: Konstituering m.v. (Jeg fik måske noteret datoen for dette møde forkert) Lørdag d. 23. januar satser vi på den traditionelle bestyrelsesjulefrokost kl. 13:00, denne gang på Re-staurant Felix i Albertslund.

7. Indledende diskussion af aktivitetsplan for bestyrelsen, herunder ture og andre arrangementer. Som det ser ud nu, ligger følgende nogenlunde fast: 2015: 26. december kl. 10:00. Julefugletur fra Herstedhøje.

2016:

Søndag d. 17. april: DNs affaldsdag med indsamlingssted ved Naturcenter Herstedhøje og i Albertslund Syd ved Vandhaverne (aftales med Klaus): Lørdag d. 23. april (?) Albertslund Grøn Dag (vi aftaler nærmere, hvad vi deltager med). Lørdag d. 21. maj: Nattergaletur til Harrestrup Mose eller Porsemosen (aftales med Lars Clark, som vi samarbejder med). Søndag d. 12. juni: Orkidetur (vilde blomsters dag) til Hundige (dato lidt usikker): Torsdag d. 23. juni: Sankthansarrangement på Herstedhøje. Lørdag d. 8. oktober: Årsmøde og evt. svampetur som i år (men det skal vi lige beslutte). 26. december 10:00: julefugletur fra Herstedhøje. Dertil: Lørdag d. 4. juni: Orkidetur m.v. til Allindelille Fredskov (hvis vi kan få aftale med Jimmie Lassen). Februar-marts: Vinterfugletur til Tueholm Sø m.v. Vi diskuterede muligheden af at holde offentlige møder. Det kunne evt. ske i samarbejde med Alberts-lund Bibliotek. Vi drøfter det videre på næste møde.

8. Repræsentantskabsmøde i Horsens 21—22.november. Poul Evald og Kasper tager derover. Diskussionen af DNs medlemshvervning bliver formentlig et af de store punkter. Vi diskuterede i bestyrelsen vores holdning til denne, og der var en hel del kritik af må-den, den foregår på, og brugen af eksterne hvervningsfirmaer i stedet for, at DN selv har ansatte folk til det.

9. Næste møde Det bliver tirsdag d. 1. december kl. 19:00 på Langagergård.

10. Eventuelt. Intet meget vigtigt.

 

Referat af årsmøde i DN-Albertslund 2015-10-24

Mødet foregik i køkken og pejsestue på Langagergård, Gammel Landevej 48, hvor DN-Albertslund har sine lokaler. Formanden Poul Evald åbnede årsmødet og konstaterede, at det var lovligt indkaldt, da det havde været annonceret i rigelig god tid i både Natur og Miljø og på DNs elektroniske arrangementkalender på DNs hjemmeside.

Kathrine Søbye valgtes til dirigent.

Der deltog ca. 12 i mødet. På svampeturen forud for årsmødet havde der deltaget ca. 50, som blev inviteret til at overvære årsmødet, hvad så kun et par stykker ud over bestyrelsen valgte at gøre. DN-Albertslunds medlemstal var ved den sidste opgørelse 608 forud for årsmødt, hvilket er omtrent det samme som ved årsmødet for ca. 1 år siden. Formanden gennemgik i bestyrelsens beretning DN-Albertslunds aktiviteter i den forgangne periode.

Vi har været ret aktive, og ikke nær alt var kommet med. Særlige flagskibe er sankthansbål på Herstedhøje, Mo-sens Dag og Grøn Dag (som arrangeres af Albertslund Kommune, og hvor vi bruger mange ressourcer på at deltage). – Beretningen skal ikke refereres i detaljer, men der henvises til den trykte tekst. – Der var også et tillæg til beretningen omkring ekstern kommunikation, hvor vi i den forgangne periode både har udsendt 3 nyhedsbreve og har oprettet en Facebook-gruppe for DN-Albertslund. Aage Nissen fra Galgebakken spurgte til sagen rejst af Henning Sørensen om skyderi i Vestskoven. Der var stadig en del uafklarede elementer, og ingen vidste, hvem der havde skudt.

Det blev umiddelbart sat i for-bindelse med den nye privatjagt i Vestskovens vestlige del; men Poul Evald nævnte som en mulighed, at det kunne være en vildfaren kugle fra den skydebane, der ligger lige vest for Landbohøjskolens arealer. Spørgsmålet kunne ikke afklares. Der blev spurgt til, om det var muligt at få flere af medlemmernes mailadresser i forbindelse med udsen-delse af nyhedsbreve m.v. Vi diskuterede hvordan vi kan få flere med i bestyrelsesarbejdet, da det er ved at blive et problem, at der er så ringe fornyelse, også fordi nogle efterhånden trækker sig p.g.a. alder eller andre forhold.

Poul Evald o.a. mente, at bestyrelsen skulle arbejde målrettet med rekruttering i den kommende periode. Folk der er interesserede kan evt. få en uofficiel tilknytning som ”føl” eller ”associerede” og deltage i møderne frem til næste årsmøde. Beretningen skulle ikke til afstemning, og der var i øvrigt kun få og mindre spørgsmål til den. Ved valget genvalgtes Mogens Lethraborg Kasper Smidth og Elsebeth Bindslev for en ny 3-årig periode. Lisa Bisset, som havde været suppleant i den forgangne periode, var ikke til stede. Vi besluttede at genvælge hende som suppleant for en ny 1-årig periode, forudsat at hun er indstillet på det. (Det har hun ved senere meddelelse til Poul Evald tilkendegivet, at hun er). Der var ikke opstillet andre kandidater, og det hele fore-gik ved fredsvalg.

Den ny bestyrelse skal konstituere sig på møde d. 5. november kl. 1900 på Langagergård. På mødet skal også lægges plan for bestyrelsesmøderne i den kommende periode, ligesom vi skal begynde drøftelserne af, hvilke arrangementer vi skal have.

Referat Poul Evald

Bestyrelsesmøde d. 15. oktober 2015

1. Registrering af fremmødte

Der var kun mødt Kasper, Poul Evald, Hanne og Jørgen og mødet blev kortvarigt. Afbud ellers.

2. Dirigent og referent

Vi klarede os uden dirigent, Poul Evald tog referat.

3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst.

Dagsorden godkendt. Referat fra sidst var ikke blevet færdigt og tages på næste bestyrelsesmøde.

4. Siden sidst.

Ikke de store ting.

5. Årsmødet d. 24. oktober.

Det kører planmæssigt. Poul Evald køber ind til årsmødet og til svampespisning. Poul Evald havde medbragt udskrift af DNs medlemsliste for Albertslund. Vi har 608 medlemmer, hvilket er omtrent som sidst.

6. Arrangement i øvrigt:

    A. Afholdte

Ingen

    B. Kommende

Svampetur lørdag d. 24. oktober kl. 13-ca. 1530 forud for selve årsmødet kl. 1600. Begge dele er i år blevet annonceret effektivt i Natur og Miljø og via Kulturnaut, hvorfra bl.a. AP tager det. Men der har ikke været tid til at lave supplerende omtale til AP. Julefugletur 26. december kl. 1000 i samarbejde med Lars Clark fra Naturcenter Herstedhøje forventes gennemført planmæssigt.

7. Mødet i Naturgruppen. Poul Evald m.fl. redegjorde for forløbet af naturgruppemødet, som omfattede dels en besigtigelse af de lukkede fængselsarealer og dels fandt sted på Dyregården, hvor vi bl.a. godkendte plan fra kommunens undervisningsafdeling via undervisningsforløb med naturindhold. – Der var alt i alt ikke noget særligt bemærkelsesværdigt eller uforudset.

8. Samrådsmøde 27. oktober Poul Evald tager derind, andre er velkomne til at tage med, og skal i så fald kontakte Poul Evald ret hurtigt desangående.

9. Næste møde 2015.11.05 kl. 1900 som sædvanligt i vores lokale på Langagergård. Mødet er vigtigt. Vi skal konstituere os, lægge mødeplan for bestyrelsen for næste periode og tage hul på processen med fastlæggelse af arrangementer.

10. Eventuelt. Vi diskuterede bl.a. DNs optræden omkring det sidste folketingsvalg, og der var en del kritik af manglende markering fra landsforeningens ledelses side.

Bestyrelsesmøde 9. Sept. 2015

 

1.Registrering af fremmødte

Poul Evald, Kasper, Hanne, Jørgen, Inge, Mogens (med forbehold, jeg er ikke sikker på, jeg har noteret alle navne korrekt).

2.Dirigent og referent

Kasper og Poul Evald

3.Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

4.Siden sidst.

Kort gennemgang af forhold omkring Langagergård. Kasper, Klaus og Kathrine kan ikke gå til næste bruger-gruppemøde, Poul Evald går derover. Desuden opsummering på status for Våde Enge i Kongsholmparken, der først bliver etableret marts-april 2016. Andre større sager er fængselsarealerne, når de frigives ultimo 2016/ primo 2017. Det ser ud til at truende besparelser på bl.a. naturvejlederfunktionen på Naturcenter Herstedhøje samt Dyregården og konsulenter for natur i undervisningen droppes.

5.Årsmødet 24. oktober.

Elsebeth, Mogens og Kasper er på valg for en ny 3-årig periode. Elsebeth og Mogens er tøvende eller nærmest afvisende over for genopstilling, Kasper genopstiller. Vi ved ikke, om Lisa genopstil-ler som suppleant. Ifølge Poul Evald er der et vist håb om, at der vil dukke nye folk op. Svampetu-ren forud for årsmødet bliver afholdt planmæssigt.

6. Arrangementer

A. Afholdte Vi gjorde ikke meget ud af foreningernes dag d. 6. september. Mosens dag d. 7. september gik aldeles fremragende med afsætning af mange fuglekasser og stor interesser omkring vanddyrarrangementet (redegørelse v/ Jørgne og Kasper). B. Kommende I år bruger vi ikke ressourcer på Naturens Dag d. 13. september, da ingen har tid til at være ankerperson for det. Det må vi gøre bedre næste år, det er godt vi markerer os på DNs Natu-rens Dag. Vi holder svampetur i forbindelse med årsmødet d. 24. oktober og desuden fælles svampetur med Høje-Taastrup 17. oktober fra Kroppedal

7.Naturgruppemøde d. 21. september.

Vi skal dels besøge fængselsarealerne og vurdere naturindhold og –muligheder efter rømningen 2017/2017 og dels besøge Dyregården, hvor vi holder møde med spisning og drøfter bl.a. undervisningsinitiativ om-kring natur som Naturgruppen skal tage stilling til ifølge kommunalbestyrelsens mandag.

8. Henvendelser

Der har været henvendelser omkring svampeturen til årsmødet (om den var åben og gratis) samt omkring jagt i Vestskoven fra Henning Sørensen – Galgebakken. Vi er ret enige med Henning kritikken, men vil godt have afklaret, hvad der rent faktisk er sket omkring vildtflyvende kugler m.v.

9. Næste møde

15. oktober, hvor vi bl.a. skal tjekke op omkring årsmødet. Vi aftalte, at Poul Evald skulle finde en dato, hvor så mange som muligt kunne, og det blev d. 15. oktober.

10. Eventuelt.

Intet særligt af større betydning.

 

 

Bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 17. juni 2015

Referat.

1. Registrering af fremmødte.

 Afbud: Mogens, Kasper, Lisa, Katrine

Til stede: Poul Evald, Hanne, Jørgen, Elsebeth, Inge, Klaus

 

2. Dirigent og referent

Poul Evald varetog begge funktioner

 

3. Godkendelse af referat fra sidst.

 Godkendt.

 

4. Siden sidst: Orienteringspunkter m.v., der ikke er omfattet af den øvrige dagsorden.

Orientering om Langagergård, arbejdsdag 10. maj var hæmmet af afbud fra spejderne. Der bliver møde med friluftsrådet m.fl. omkring vikingevejprojekt. Projekt Våde Enge i Kongsholmparekn udføres først til marts-april næste år (om alt går vel).

 

5. Møder og arrangementer

 A: afholdte:

Samrådsmøde 2. juni i Naturcenter ved Smørmosen. Poul Evald deltog. Næste samrådsmøde bliver måske udvidet samrådsmøde, hvor alle bestyrelser inviteres.

Møde med naturstyrelsen om træregistrering d. 10. juni. Poul Evald og Mogens deltog. Der skal registreres 500 bevaringsværdige træer, såkaldte livstræer, i Skovdistrikt Østsjælland, som Vestskoven hører under. Alle interesserede opfordres til at deltage og komme med forslag. Folk fra Naturstyrelsen vil så bedømme forslagene. Der kommer app til smartfone, Ifone, som folk kan bruge til registreringen. Hverved lagres de rigtige koordenater. Appen bliver tilgængelig august-september.

Vilde Blomsters Dag ved Hundige Strand afholdt succesrigt med ca. 35 deltagere.

 

B: kommende:

Sankthans, Foreningernes Dag, Naturens dag, Mosens Dag.

Klaus gennemgik de sidste praktiske detaljer omkring sankthans. Alt er på plads og forventes at forløbe planmæssigt.

 

6: Prioritering af ressourcer til Foreningernes Dag, Mosens Dag og Naturens Dag.

Vi drøftede prioriteringen af Foreningernes dag 5. september, Mosens dag 6. september og Naturens Dag 13. september. – Det besluttes at nedprioritere Foreningernes dag. Natur og Ungdom står i centret og vil godt dele vores materiale ud. Vi opfordrer bestyrelsesmedlemmer til at prioritere at stå dernede lidt tid, men sætter ikke særkilte initiativer i gang. – Derimod var holdningen at vi skulle satse på Mosens Dag. Jørgen er ankermand, og Klaus, Kasper, o.a. vil også deltage. Med hensyn til Naturens Dag var holdningen, at vi ikke havde ressourcer til at lave et arrangement i år. Men vi vender det en sidste gang på bestyrelsesmødet 10. august.

 

7. Naturgruppemøde d. 17. juni.

Det bliver på fængslet, hvor vi bl.a. skal drøfte den fremtidige anvendelse, når fængslet flytter til Falster i 2016/2017. NB: det kunne ikke lade sig gøre at holde mødet der, og det blev flyttet til Mosen.

 

8. Næste bestyrelsesmøde

10. august.

 

9 . Eventuelt.

Rengøringsdag m.v. på Langagergård  i juni. Poul Evald ser på det.

 

Bestyrelsesmøde 21. maj 2015.

 

1 Registrering af fremmødet.

Afbud fra Klaus og Lisa. Katrine kom senere.

 

2. Dirigent og referent

Kasper og Poul Evald

3. Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt.

4. Siden sidst – nyt og orienteringspunkter, der ikke er omfattet af den øvrige dagsorden.

Orientering om skovbrugeråd mv. Jørgen orienterede omkring Vallensbæk Mose og møder der. Poul Evald: Vi har rådighedsbeløb på ca. 1400 kr. pr. forening om året til Langagergård. Hvordan bruger vi dem. Kasper: De administreres i fællesskab via brugerrådsmøderne.S

 

5. Evaluering af møde i Syds Beboerhus.  Hvordan bliver den videre proces med Våde Enge-projektet.

Fra bestyrelsen var Poul Evald og Inge til stede. Poul Evald redegjorde kort for forløbet. Der var betænkeligheder fra hundeluftere m.v. omkring, at de mistede friarealer. Dette blev modargumenteret. Området vil blive beriget   både naturmæssigt og rekreativt. Mogens o.a. spurgte til, om vi havde fået sikkerhed for, at det vand, der kommer til at løbe derned, vil være så rent, at det muliggør høj biodiversitet. Poul Evald mente, vi havde fået denne sikkerhed. Vi enedes om, at på denne baggrund skulle DN ikke gøre indsigelse mod projektet ift. Dispensation fra fredningsbestemmelserne. Indsigelsesperioden går til lidt ind i juni. Afhængigt af mulige indsigelser m.v. kan fredningningsnævnet formentlig nå at behandle dispensationen, så projektet kan udføres til efteråret i september-oktober, men det er ikke sikkert. Ellers bliver det først næste forår.

 

6. Arrangementer og møder:

A. Afholdte:

nattergaletur d. 17. maj. Grøn Dag d. 25. april.

Nattergaleturen havde kun 7 deltagere, men var udbytterig. Grøn dag var en meget stor succes. Der var visse endnu uafklarede problemer omkring skader på udstyr, folk havde haft med.

 

B. Kommende:

 Møde i DNs samråd for Storkøbenhavn (formentlig) 2. juni,  Naturgruppemøde 17. juni, åbent skovbrugerrådsmøde i Glostrup 17. juni.Vilde Blomsters Dag ved Hundige Strand    14. juni, sankthans 23. juni, Foreningernes Dag 5. september, Naturens dag søndag d. 13. september.

Poul Evald deltager i samrådsmødet, som foregår i naturcenter ved Smørmosen. Naturgruppemødet finder formentlig sted på fængselsarealerne, som vi skal snakke en del om. Det er sammenfaldende med det åbne skovbrugerrådsmøde, som bl.a. Inge går til. Vilde Blomsters Dag arrangementet afholdes planmæssigt. Sankthans: Klaus samler trådene, og tingene er ved at være på plads. Der bliver snobrødsarrangement fra kl. 18:00. Se i øvrigt Klauses udsendte redegørelse. Foreningernes dag 5. september: Vi neddrosler lidt, men deltager dog, og bruger flere kræfter på Mosens Dag, som forgår dagen efter. Naturens Dag: uafklaret. På næste møde d. 16. juni skal vi beslutte os for, om og hvordan vi deltager i Foreningernes Dag og Naturens dag.

7. DN-hovedforeningen laver medlemshvervekampagne i Albertslund for tiden. Har nogen noget at bemærke? Mogens spurgte til, om der var blevet gjort opmærksom på det uheldige i, at folk der var medlemmer allerede blev kontaktet. Poul Evald har været i dialog med hovedforeningen, og det er blevet til, at medlemshvervefirmaet tilbyde folk vores elektroniske nyhedsbrev.

 

Referat af bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 15. april 2015.

?

1. Registrering af fremmødte

Alle mødt: Jørgen, Hanne, Elsebeth, Katrine, Kasper, Mogens, Inge, Klaus, Lisa, Poul Evald.

2. Dirigent og referent

Kasper dirigent, Poul Evald referent.

3. Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt. Mogens bemærkede dog, at der manglede omtale af det vellykkede redekassearrangement på Albertslund Bibliotek d. 21. februar. Det være hermed sket. Der blev samlet og malet henved 26 redekasser, som alle blev behørigt afhentet senere.

4. Siden sidst.

Kasper og andre fortalte om plantningen af 30 ca. 1,5 meter høje Rød-El langs Store Vejleå i Egelundsparken i samrbejde med Arne Lie, kommunen og naturgruppen.  Kasper redegjorde for næste nummer af nyhedsbrevet, som kommer snart. Poul Evald sender ham opdateret materiale. Flere spurgte til Kongsholmparken, Store Vejleå-flytning og Våde Enge. Store Vejleå-forlægningen er et selvstændigt projekt, som der ikke er skaffet midler til endnu. Poul Evald bad om, at det blev taget op i brugergruppen, at vi syntes 3 gange rengøring af husetvar for meget for DN i forhold til, hvor meget vi bruger huset. Det er svært eller umuligt at låse vores lagerrum i kælderen. Det må der findes en løsning på.

5. Våde enge i Kongsholmparken – landzonetilladelse og udledningstilladelse. Skal vi foretage os noget?

Kommunen har givet landzonetilladelse, udledningstilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen; disse ting skal nu i i borgerhøring, hvor der er en frist på 6 uger fra kommunalbestyrelsesmødet i marts til at komme med indsigelser mod landzonetilladelsen (som har den længste periode). Tilladelserne er givet på baggrund af skitseprojektet, hvilket er formelt i orden. HOFOR og kommunen arbejder kraftigt på at få det endelige projekt færdigt, som skal danne baggrund for dispensationsansøgningen fra fredningsbestemmelserne, som skal søges, når de andre tilladelser er afklaret. – Udledningstilladelsen blev diskuteret. Har vi sikkerhed for, at det vand, der ledes gennem de våde enge har en kvalitet, der muliggør et varieret dyre- og planteliv, d.v.s. høj biodiversiet? – Vi besluttede ikke at påtale de 3 tilladelser og dispensationer, men vente til ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelsen kommer. – Poul Evald skal kontakte Arne Lie, Albertslund Naturgruppe, om der er nogen idé i at stille spørgsmålstegn ved udledningstilladelse, fordi vi ikke kende vandkvaliteten, og derefter skrive til AP et indlæg om, at vi tager til efterretning, at HOFOR mener, at kravet til vandet kan opfyldes. 

Poul Evald aftaler om kort tid med Poul Markussen tidspunkt for et fællesmøde med Kulturøkologisk Forening/Agendacentret med markvandring i området.

6. Arrangementer:

??? A. Afholdte

Biblioteksarrangementet om redekasser d. 21. februar var som nævnt meget vellykket. Katrine fik indkøbt en god boremaskine til DN-Albertslund, som vi så har til lignende arrangementer.:

??? B. Kommende: Affaldsdag d. 19. april, Grøn Dag 25. april, nattergaletur 17- maj, vilde blomsters dag 14. juni, sankthans. d. 23. juni.

Katrine fortalte, at Natur og Ungdom deltager i affaldsindsamlingen d. 19. april og starter i gårdene. Klaus laver indsamling i syd og er blevet kontaktet af et andet lokalt initiativ. Poul Evald står ved Naturcenter Herstedhøje 10-16 og uddeler sække, laver aftaler om ruter m.v.

Ved grøn dag gentager vi de succesrige indslag med økologisk pesto og brændenældesuppe. Elsebeth har aftalt med Helena i Agendacentret omkring borde og udstyr. Poul Evald hjælper med at samle brændenælder, rams-løg og skvalderkål til brændenældesuppen. Poul Evald sørger for tilmelding til spisning efter arrangementet for 4 yderligere fra DN.

Nattergaleturen 17. maj kl. 6:30 fra P-pladsen ved Orchidevej/Ballerupvej ved mosen ledes af Poul Evald og Lars Clark. Poul Evald køber evt. en gammel dansk til fælles glæde for deltagerne. Men der bliver ikke arrangeret morgenbrød, med mindre nogen melder sit til at ordne det.

De Vilde Blomsters Dag 14. juni kl. 10-ca. 1230.  bliver ved orkideområdet ved Hundige Strand som sidste år. Det arrangeres i samarbejde mellem Dansk Botanisk forening og DN i Greve, Vallensbæk-Ishøj og Albertslund. Poul Evald er turleder.

Sankthansarrangementet 23. juni. Katrine ønskede, at snobrødarrangementet for børn og børnefamilier startede allerede kl. 1800 af hensyn til de søde små, som skal tidligt i seng, fordi næste dag er en hverdag. Det affødte nogen diskussion, men vi endte med at beslutte, at det var fornuftigt.  Ved bålarrangementet senere bliver Arne Lie, Friluftsrådet og Albertslund Naturgruppe, båltaler, hvilket alle var godt tilfredse med. – Klaus er i øvrigt ankermand for projektet, og har godt styr på det. Vi drøfter flere detaljer på næste bestyrelsesmøde

7. Næste møde 18. maj.

Ingen kommentarer.

8. Henvendelser og modtaget materiale, herunder åbent skovbrugerråd i Glostrup d.? (i juni).

Vi har fået en henvendelse fra hovedforeningen omkring giftfri haver. Elsebeth kigge på det, og bestiller evt. materiale hjem, som vi kan bruge til grøn dag.

Der er åbent skovbrugerråd d. 17. juni i Vestskoven i Glostrup.  Der er også naturgruppemøde den dag. Det vil være godt, hvis nogle af dem, der ikke skal til naturgruppemøde, deltager i det åbne skovbrugerrådsmøde. – Vi aftaler nærmere på næste bestyrelsesmøde 18. maj.

9. Evt.

Inge fortalte om store affaldsproblemer omkring beplantningen ved RoPoskildevej nede ved Aldi. Poul Evald vil, når han får tid, skrive artikel til AP om naturen i Vestskoven, og låner Inges billede af ravnen på rede til artiklen.

Referat af bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 2015-03-18.

1, Registrering af fremmødte

Afbud fra Hanne, Jørgen, Mogens, Katrine, Kasper.

Til stede: Poul Evald, Lisa, Klaus, Elsebeth, Inge.

2. Dirigent og referent

Poul Evald Varetog begge funktioner.

3. Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt uden kommentarer.

4. Siden sidst: Langagergård, næste nyhedsbrev, små mårdyr m.v.

Langagergård: Arbejdsdag 10. maj. Poul Evald mente, det var i overkanten, at DN skulle have 3 månedsrengøringer af Langagergård om året, og bad Kasper og Klaus om at tage dette op i brugergruppe.

Nyhedsbrev: kommer efter påske. P.E. sørger for tekst til arrangementer m.v.

Små mårdyr: DN søger stadig folk, der vil være med. Nærmere oplysninger kan fås hos Poul Evald.

Folk fra bestyrelsen har deltaget i møder omkring Vikingevejen på Kroppedal 4. februar. Der var fra arrangørerne  ønske om, at DN skulle bidrage omkring naturdelen af projektet. Poul Evald, Hanne, Jørgen, Mogens og Inge deltog. Vi afventer yderligere information og udspil fra arrangørerne. Det er et ret stort projekt til 8-9 mio. kr.

Flere af os har også været til møde med Friluftsrådet på Roskilde Kro 5. bebruar. omkring aktiviteter i Store Vejleådalen (fra Strandparken og op til Vikingevejen). Der vil blive indkaldt til møde igen om et halvt års tid. Mogens, Klaus, Inge, Jørgen, Hanne og Poul Evald deltog (undskyld, hvis jeg har glem nogen?):

 og med Friluftsrådet m.fl. omkring Store Vejleå. 

5. Medlemshvervning – DN laver målrettet telefonhvervning om kort tid i Albertslund – hvad gør vi?

Poul Evald har fået henvendelse omkring nært forestående medlemshvervekampagne i DN, der foretages af et privat bureau. Han har meldt tilbage, at vi er utilfredse med blot at være statister, og mener DN-Albertslund skal inddrages mere. Han vil lave oversigt over vores aktiviteter, som folk, der ringes til, kan tilbydes. De kan også tilbydes vores nyhedsbrev. – Der var almindelig opbakning hertil.

6. Møde i DNs samråd for Storkøbenhavn 10. marts.

Mødet handlede meget om det forestående repræsentantskabsmøde, og DNs præsident Ella Maria Bisschop deltog et par timer, og der var omfattende diskussioner. Præsidenten genvælges ved fredsvalg, da der ikke er andre kandidater. Men der bliver kampvalg ved hovedbestyrelsesvalget, hvor der opstiller 3 til de 2 pladser, der er på valg. Poul Evald mener, vi skal stemme på Rune Engelbreth (ny kandidat) og Jonas Geldmann (genopstiller). De står for en opprioritering af naturinteresserne og biodiversiteten i foreningens arbejde. – Den tredje kandidat er Alfred Borg fra DN-Favrskov. Vi vendte også situationen omkring det forestående valg, og hvordan DN kunne fremme natur- og miljøinteresserne her. – Der var stor forståelse for, at vi skulle gå især DF og De Konservative på klingen omkring ansvar over for naturinteresserne.

7. Repræsentantskabsmøde i Fåborg 21.-22. marts.

Poul Evald og Kasper deltager. Se videre i pkt. 6.

8. Naturgruppemøde d. 17. marts, Våde-Enge-projektet i Kongsholmparken: landzonetilladelse m.v.

Kommunalbestyrelsen har nået at behandle Våde-Enge-projektet allerede på sit martsmøde. Og nu er der givet landzonetilladelse og udledningstilladelse (af øgede vandmængder via Kanalen til de våde enge), hvor der er en indsigelsesperiode på 4 uger.

Dette er sket på baggrund af skitseprojektet, hvilket er helt i orden m.h.t. formalia. – Men inden for få uger ligger detailprojektet færdig. Det vil være næsten identisk med skitseprojektet, men kan indeholde ændringer omkring placering af vandhuller m.v. – Detailprojektet skal danne baggrund for en ansøgning om dispensation fra fredningsbestemmelserne, der skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet, hvis der er indsigelser. Her er der 8 ugers indsigelsesfrist, og processen forventes at gå ind i skolernes sommerferie. – Vi ved heller ikke, hvor tit og hvornår Natur- og miljøklagenævnet mødes. –I bedste fald udføres projektet i september-oktober.

Poul Evald anbefalede, at vi ikke brugte tid på udledningstilladelsen og landzonetilladelsen, men afventede dispenssationsansøgninger m.h.t. fredningsbestemmelserne. – Hans holdning var, at vi skulle acceptere projektet, fordi der indebar væsentlige naturberigelser og også øgede oplevelsesmuligheder og rekreative muligheder.

Om alt går vel, kan vi forholde os til omtalte dispensation på vores bestyrelsesmøde onsdag d. 15. april.

9. Arrangementer

A. Afholdte – ingen.

B. Kommende: Affaldsdag, Grøn Dag, Sankthans, evt. nattergaletur, bjørneklodage.

Affaldsdag søndag d. 19. april. Poul Evald står ved Naturcenter Herstedhøje og udleverer sække og sender folk ud. Klaus laver indsamlingsted ved Bakkehuset.  Affaldet samles ved Herstedhøje. Poul Evald prøver at få omtale m.v. i AP og udsendt pressemeddelser.

Grøn dag 25. april. Vi deltager med samme indslag som sidste år: økologisk pesto og brændenældesuppe, og vi har også indslag om DNs Biodiversitet.nu-projekt.

Bjørneklodage i Hyldagerparken. Povl Markussen oplyser, at det er 12.5 og 16.6 med mødested kl. 18:00 ved Dyregården i Vridsløselille Landsby. Poul Evald sætter datoerne i aktivitetsprogrammet på DNs hjemmeside.

Nattergaletur: Det bliver søndag d. 17. maj 6:30 med mødested ved P-pladsen ved Ballerupvej ved Harrestrup Mose. Poul Evald og Lars Clark leder turen. Tilmelding ikke nødvendig.

Åbent møde i Skovbrugerrådet i Glostrup:

 Onsdag den 17. juni 2015 kl. 19.00 på Skovsletten i Glostrup ved indgangen til skoven skiltet med ”til Vestskovsbanerne” se Kraks Kort, side 146, D3.

De der kan opfordres til at deltage. Der bliver mulighed for at rejse relevante spørgsmål omkring Vestskoven. Nærmere følger. PS: Datoen er sammenfaldende med næste møde i Albertslund Naturgruppe. Men de, der ikke skal til møde i Naturgruppen, opfordres til at deltage.

Sankthans 23. juni. – Klaus: Det skrider planmæssigt frem. Arne Lie, som vi alle kender, bliver båltaler. Ellers samme procedure som sidst år.

10: Henvendelser: 

Bl.a. fra Povl Markussen om affaldsdag og bjørneklodage. Denne og andre henvendelser er der tagget højde for i de foregående punkter, især pkt. 9.

11. Næste møde onsdag d. 15. april.

12. Eventuelt.

På næste møde får vi styr på de sidste detaljer omkring affaldsdagen d. 19. april og grøn dag d. 25. april.

Poul Evald holder 65-års fødselsdagsarrangement lørdag d. 15. august i Galgebakkens Gamle Pub (lige ved siden af Galgebakkens  Beboerhus) det bliver eftermiddag-aften, men deltaljerne er ikke på plads. I bliver naturligvis alle inviteret.

 

Bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 2015.02.18

 

Dagsorden

1. Registrering af fremmødte

Kun Poul Evald, Jørgen og Kasper. Katrine deltog over telefon med medhør i pkt. 5. om fuglekassearrangementet på biblioteket. Afbud fra alle andre.?

2. Dirigent og referent

?Poul Evald og Kasper.

3. Godkendelse af referat af sidste møde

4. Referat fra sidst

Godkendt.

5. Fuglekassearrangement på Albertslund Bibliotek lørdag d. 21. februar

Følgende vides at deltage: Katrine, Poul Evald, Klaus, Kasper, Inge.

Katrine koordinerer det praktiske.

Vi skal være på biblioteket kl. 9:00 og hjælpe med opstilling af borde, materialer m.v.

Katrine og Kasper kommer med boremaskiner og maling.

?Poul Evald samler materiale sammen på Langagergård, inklusive færdige fuglekasser, og aftaler med Katrine omkring transport af det til biblioteket.

Tvivlsspørgsmål til Katrine.

5. Siden sidst

Opfølgning og orientering: 

A. Langagergård (brugergruppe). 

Kasper, Katrine og Klaus deltog. Vi afventer referat. Vi har rengøring af Langagergård i februar, som Poul Evald organiserer.

B. Møde om Vikingevej m.v.

Mogens, Hanne, Jørgen, Poul Evald og Inge deltog. Vi er aktivt med i projektet og dækker bl.a. naturdelen.

C. Møde om Store Vejleådalen med Friluftsrådet m.fl.

Bl.a. Jørgen, Poul Evald og Inge deltog, Poul Evald kun i første del af mødet. Vi afventer referat. Det tænkes afholdt 1 stormøde om året.

D. Våde enge i Kongsholmparken

Endelige projektforslag foreligger ikke endnu. Det gør det formentlig på naturgruppemødet d. 17. marts.

E. Sankthans – status

Delvis udsat, da Klaus ikke var der. Katrine og Jørgen skal afklare omkring snobrødsarrangementet, hvordan Katrine og Natur og Ungdom deltager.

F. Nyhedsbrevet udsendt. 

G. Samrådsmøde 10. marts.

Poul Evald deltager. Hvis andre vil med skal de kontakte Poul Evald. Elle Maria Bisschop deltager og vi skal bl.a. drøfte repræsentantskabsmødet og DNs profilering omkring det kommende folketingsvalg.

6. Arrangementer

A. Afholdte:

?Vintertur til Tueholm Sø 8. februar

Vellykket, men kold tur, med 12-14 deltagere.

B: Kommende:

Affaldsdag d. 19. april.

Vi har base ved Herstedhøje som tidligere år. Poul Evald afklarer med Klaus, om vi også skal have indsamlingsstation i Albertslund Syd ved Bakkehuset eller Vandhaverne.

 Grøn Dag 25. april 

Vi gentager sidste års succesrige indslag med brændenældesuppe og pesto og desuden med materiale om DNs biodiversitetsprojekt m.v.

C. Afklaring omkring forårstur til Vestskoven (padder m.v.) og nattergaletur. Skal de gennemføres? Hvornår? Af hvem?

Katrine har ikke tid til at være med til forårsturen, Poul Evald overvejer, om han vil lave den alene. Poul Evald kontakter Lars Clark omkring nattergaletur i maj/juni (dato og tidspunkt).

7. Henvendelse og tilsendt materiale.

DNs landbrugspjece i opdateret udgave for 2014 er en meget rost publikation. Den indeholder de væsentlige tal omkring landbrug, svin, økologi, sprøjtemidler, landbrugets økonomiske betydning osv.?

Den laver undersøgelse omkring små mårdyr. Hermelin, brud og husmår spiser rotter og mus, der har indtaget gift, og bliver selv forgiftet. Bestandene er gået foruroligende meget ned de senere år. Man kan deltage med opstilling af sporfælde m.v. – Katrine vil se på udspil i Natur og Ungdom regi til efteråret. Interesserede kan kontakte Katrine – eller DNs sekretariat i Masnedøgade, hvis de selv vil være tovholdere i lokale projekter.

8. Repræsentantskabsmøde i Fåborg. 21.-22. marts.

Poul Evald og Kasper deltager. Ella Maria Bisschop stiller op til en ny 3-årig periode som præsident for DN uden modkandidat. Der bliver kampvalg til hovedbestyrelsesvalget, hvor Alfred Borg og Jonas Geldmann er på valg og begge genopstiller. Rune Engelbreth Larsen er ny kandidat. Desuden kommer der forslag omkring at spare på DNs medlemshvervning, om nedsættelse af landbrugsfagligt udvalg og om styrke DNs naturindsats.

9. Næste bestyrelsesmøde: 18. marts. 

NB: Der er møde i Albertslund Naturgruppe 17. marts, og vi har rykket bestyrelsesmødet fra 17. til 18. marts.

10. Eventuelt.

Intet.

 

Bestyrelsesmøde i DN-Albertslund
 19. januar 2015.01.22

?

1. Registrering af fremmødte

Mødt: Poul Evald, Kasper, Mogens, Inge A., Lisa. Katrine, Jørgen, Klaus, Elsebeth

Afbud: Hanne

2. Dirigent og referent

Dirigent: Kasper, referent: Poul Evald

3. Referat fra sidst.

Godkendt uden kommentarer.

4. Siden sidst:

Vigtige sager og opfølgninger, der ikke er omfattet af den øvrige dagsorden.

Nyhedsbrev, hjemmeside m.v.

Nyhedsbrevet afventer stof. Poul Evald lover at skrive sammenfatning omkring Våde Eng i Egelundsparken og evt. noget om biodiversitetsprojektet. Hjemmesiden føres up to date med adresse, telefonnumre m.v. Vi har fået henvendelse fra Helena, Agendacentret, omkring grøn dag. D. 18. april og Poul Evald har svaret tilbage, at vi deltager.

5. Naturgruppemøde d. 14. januar og Våde Enge i Kongsholmparken 

(De 2 punkter hænger sammen og tages under et).

Poul Evald og andre, der havde deltaget i naturgruppemødet, gennemgik udspillet omkring Våde Enge i Egelundsparken. Det udsendte materiale er et forholdsvis endeligt forslag, men HOFOR vil godt have en måneds tid mere til de sidste inputs og rettelser.

Tidshorisonterne ser således ud:

Ultimo februar: Det endelige forslag fra HOFOR (udarbejdet af Ramböll) kommer. Det omfatter våde enge plus 4-5 vandhuller (til padder m.v.).

April: Kommunalbestyrelsen behandler forslaget på sit aprilmøde og forventes at vedtage det.

Herefter skal der søges udledningstilladelse samt landzonetilladelse og dispensation fra fredningen.

Maj-august: Udledningstilladelse (da der skal meget mere vand igennem) forventes at være uproblematisk, høringsfrister kendes ikke. Landzonetilladelse (4 ugers indsigelsesfrist) og dispensation fra fredningen (8 ugers indsigelsesfrist). Disse ansøgninger (alle som jeg forstår det) skal op i Natur- og miljøklagenævnet.  Det vides ikke, hvornår og hvor tit, det holder møde, men hele processen kommer sikkert til at gå ind i sommerferien.

September-oktober: Anlægsarbejderne finder sted.

Brugergruppen drøfter projektet på sit møde i februar.

I februar vil Albertslund Kommune sprænge trækroner i stykker nogle steder i Egelundsparken efter inspiration fra Dyrehaven m.v., så der skabes bedre betingelser for svampe, insekter, hulerugende fugle m.v.

Vi kan ikke finde materialet fra den gamle træregistrering, det kan være røget ned på Lokalhistorisk Samling. Jørgen og Hanne havde registreret, fotograferet og opmålt mindst 5 træer, og Poul Evald havde også taget nogle stykker. Poul Evald søger at udrede sagen.

6. Repræsentantskabsmøde i Fåborg 21,-22. marts.

Poul Evald og Kasper deltager. Vigtige punkter er præsidentvalg, hvor Ella Maria Bisschop ventes genvalgt for en 3-årig periode. Desuden skal der vælges et par folk til hovedbestyrelsen (som hed forretningsudvalget før i tiden).

7. Julefrokost d. 31. januar – status.

Det bliver hos Elsebeth kl. 13:00.  Hun leder og fordeler og uddelegerer opgaver efter behov. Udgifter til indkøb dækkes af DN.  Det ser ud til, at vi alle 10 deltager.

8. Arrangementer

 A: Afholdte: 

Julefugletur 26. december.

Et vellykket arrangement, hvor der deltog en snes mennesker.

B: Kommende: 

Tueholm Sø d. 8. februar kl. 13:00-ca. 15:30 fra Bakkehuset v/ Poul Evald. Arrangement på Albertslund Bibliotek lørdag d. 21. februar 10:30-13:30: Byg din egen fuglekasse sammen med Natur og Ungdom.  Det koordineres af Katrine.

Status på sankthans: Klaus arbejder planmæssigt med sagen. Overvejer forskellige båltalere, bl.a. Dahlsgaard, tidl. Ballerup-borgmester. Det succesfulde snobrødsarrangement for børnefamilier gentages og styrkes. Klaus overvejer også Naturens Ambulance.

Grøn dag 18. april og affaldsdag 19. april gennemføres, tages op på de næste møder.

9. Henvendelser

Fra Bo Håkonsen fra DN om undersøgelse af små mårdyr. Folk der vil være med og passe en mærkningsfælde bedes melde sig, jfr. Udsendt materiale.

Friluftsrådet holder møde?om Store Vejleå d. 5. februar kl. 17-19:30 på Roskilde Kro. Jørgen, Hanne, Inge og evt. Poul Evald deltager. Poul Evald giver Arne besked.

10. Næste møde 18. februar.

Det afholdes planmæssigt, men næste møde igen flyttes fra d. 17. til d. 18. marts.

11. Eventuelt

Poul Evald skal til biodiversitetssymposium i Aarhus 28.-29. januar, og der kommer snart nyt om Biodiversitet.nu – projektet.

 

 

Bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 24. november 2014 på Langagergård.

Dagsorden:

1.Registrering af fremmødte.

 Mødt: Poul Evald, Mogens, Kasper, Hanne, Jørgen, Elsebeth, Inge A.,Afbud: Katrine og Lisa. Uden afbud: Klaus.

2.Dirigent og referent

Kasper hhv. Poul Evald

3.Referat fra sidst

Godkendt

4. Siden sidst

Poul Evald og Kasper fortalte fra Repræsentantskabsmødet: Ella Maria Bisshop genopstiller som præsident for en ny periode, og der skal være valg på repræsentantskabsmøde d. 22. marts i Fåborg.

Poul Evald og Mogens har været til møde med Klaus Mynzberg omkring Vikingebyen og Vikingevejen over ådalen. De søger 3-4 mio. til Vikinge-vejprojektet til synliggørelse m.v. Klaus fik værdifuldt input fra Mogens omkring forlængelse af vejen til vikingebebyggelse ved Kroppedal og Poul Evald bidrog med oplysninger omkring naturindhold m.v. De vil godt have gjort dalen fugtigere, så en bro virker mere rimelig. Poul Evald anbefalede at man trak tråde til Porsemosen, Dyssekilden og Vestskovens 50-årsjubilæum i 2017.

Kasper fortalte, at næste nyhedsbrev måske først kommer efter nytår, og bad Poul Evald sende ændringer til lokalbestyrelsens kontaktliste til ham.

Mogens fortalte om sidste møde i Skovbrugerrådet. Der var blevet uddybet, hvad stillezone, aktivitetszone og installationszone betød i driftplanen. De indkomne forslag vil formentlig snart blive præsenteret og kommenteret i et udspil fra skovdistriktet.

Skoven vil nedlægger brugerrådet for Naturcenter Herstedhøje, da man ikke mener, det længere har nogen funktion.

Der kommer udspil omkring udpegning af evighedstræer i Vestskoven, hvor vi kan bidrage med den gamle træregistrering, vi fik begyndt på, men ikke fuldført. Poul Evald leder efter materiale hjemme hos sig selv hhv. på Langagergård.

5. Bestyrelsesmøder i næste sæson

Der blev foretaget en del ændringer i forhold til det udsendte forslag. Vi ændre med følgende datoer i 2015:

Mandag d. 19 januar, onsdag d. 18. februar, tirsdag d. 17. marts, onsdag d. 15. april, mandag d. 18. maj, tirsdag d. 16. juni, mandag d. 10. august, onsdag d. 9. september, tirsdag d. 10. november, onsdag d. 2 december.

 Årsmøde: lørdag d.  24. oktober:

6. Arrangementer

Julefugletur d- 26. december er aftalt.

Fælles møde og markvandring med Agendacentret/Kulturøkologisk Forening engang i marts, vi kan ikke komme nærmere nu.

Grennessmindeturen afholdes ikke i 2015, da folk har muligheder nok for at tage derud og besøge gartneriet.

Evt. forårscykeltur i Vestskoven marts/april aftales nærmere af Poul Evald og Katrine.

Albertslund grøn dag: lørdag 18. april.

Affaldsdag søndag  19. april.

Nattergaletur medio-ultimo maj: Poul Evald kontakter Lars Clark for nærmere aftale, og det tages op på næste møde.

Sankthans 23. juni: Afvikles planmæssig med Klaus som ankermand.

Svampetur i august-september aftales senere, evt. kontaktes Høje-Taastrup.

Årsmøde d. 24. oktober.

Julefugletur. 26. december.

7. Orientering om naturgruppen

Der kommer udspil med endelig plan for Våde Enge i Egelundsparken lige før nytår. Katrine har deltaget har været til arrangement i Frederikssund om Våde Enge lørdag d. 22., men Poul Evald har ikke fået talt med hende.

8. Arrangementer

Afholdte:

Ingen

Kommende:

Julefugletur 26. december. Lars Clark står for annoncering.

9. Julefrokost

Det bliver d. 31. januar, og Elsebeth lægger hus til. Det bliver sammenskudsgilde, hvor folk kommer med retter. Indkøb refunderes af DN. Hvis mange ikke kan 31. januar, kan datoen ændres, det ser vi på til bestyrelsesmødet d. 19. januar.

10. Podio

Poul Evald har fået henvendelse fra Thomas Eriksen i DN-sekretariatet om, vi ønskede folk slettet fra Podio, da kun 3: Poul Evald, Kasper og Elsebeth havde brugt og benyttet det. Han havde spurgt, om folk skulle have en opfordring til at bruge det, hvad Poul Evald havde sagt ja til.

11. Næste møde.

19. Januar. Her skal mødeplanen godkendes endelig, og vi gennemgår arrangementer, fordi vi på det tidspunkt formentlig ved lidt mere om dem.

12. Eventuelt:

DN har rengøringsansvar for Langagergård i november. Poul Evald går derover på torsdag og tager det værste.  

Referat af bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 2014.10.20

 1. Registrering af fremmødte

Afbud fra Lisa, ellers var alle til stede.

 

2. Dirigent og referent.

Kasper blev dirigent. Poul Evald tog referat.

 

3. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

4, Referat fra sidst, referat fra årsmødet, kort drøftelse af årsmødet.

Begge godkendt. Katrine mente vi i beretningen skulle fremhæve vores samarbejde med andre organisationer og lokale ildsjæle. Referatet lægges på hjemmesiden af Kasper. Der kom kun 5-6 mennesker til svampeturen, hvilket blev forklaret med, at der havde været svampetur kort tid før. Folk syntes stadig vi skulle bruge konceptet med tur i tilknytning til årsmødet, men næste år holde os fri af skolernes efterårsferie, f.eks. ved at lægge årsmødet i begyndelsen af oktober.

 

5. A .Bestyrelsen konstituerer sig.

Vi vedtog at fortsætte med Poul Evald som formand og Kasper som næstformand.

 

5.B. Gennemgang af bestyrelsens deltagelse udadtil

Naturgruppen: Poul Evald, Kasper, Hanne, Elsebeth (Katrine sidder der for Natur og Ungdom).

Skovbrugerrådet: Mogens (som repræsenterer samråd Storkøbenhavn, Poul Evald fungerer som suppleant, når det er nødvendigt.

Brugerråd for Naturcenter Herstedhøje: Mogens, men Mogens oplyste, at det var lang tid siden, der havde været afholdt møde.

Brugergruppe for Langagergård: Kasper, Klaus (Katrine sidder der for Natur og Ungdom):

Mosen: Jørgen.

DNs samråd for Storkøbenhavn: Poul Evald (andre er velkomne til at tage med efter aftale).

Repræsentantskabet: Her kan vi sende 2 delegerede med stemmeret. Det er sædvanligvis formand og næstformand, altså Poul Evald og Kasper.

6. Kort drøftelse af opgaver den næste periode.

Poul Evald nævnte det ønskelige i, at fik flere med i vores arbejde, og foreslog, at vi skulle have som mål at rekruttere 2-3 personer til bestyrelsesarbejdet i den kommende periode. Flere nævnte, at vi skulle gøre os mere synlige i lokalpressen, og henviste bl.a. Katrines artikler omkring Naturens Dag til en god måde at gøre det på.

I den kommen periode kommer der store sager, bl.a. omkring Våde Enge i Kongsholmparken, hvor vi bør profilere os.

 

 

7. Plansager

Den konkrete sag drejede om almennyttigt byggeri ved Robinievej, hvor det planlægges at bygge 38 boliger i om til 3 etager. Alle der ytrede sig var kritiske både m.h.t. den æstetiske udformning, højden og den høje bebyggelsesgrad. – Boligerne skal i første omgang bruges til genhusning i for-bindelse med renovering i Albertslund Syd. – Poul Evald undersøger sagen, tager derover og kigger og kommer med forslag til indsigelse. Frist er 6. november.

Sag Ved Roskilde Kro, hvor vi kunne have gjort noget, hvis ændringen var inden for fredningsgræn-serne. Vi har ikke fået noget tilsendt, hverken lokalplanforslag eller noget.

 

8, Arrangementer, afholdte og kommende.

Af afholdte er der årsmødet med tilhørende svampetur. Af kommende er der julefugleturen d. 26. december. – Vi diskuterede kort ideer til arrangementer i næste sæson, og blev enige om, at vi skulle tage der op mere samlet på næste bestyrelsesmøde.

 

9. Henvendelser og modtaget materiale.

Næsten alle henvendelser er elektroniske og videresendes hurtigt af formanden. Poul Evald er jævnlig dialog med Carsten Vestergaard (formand for DN-Høje-Taastrup) omkring sager af fælles interesse, bl.a. de våde enge i Kongsholmparken.

 

10. Næste bestyrelsesmøde

Det er aftalt til 24. november. Men der var ønsker om at skyde det til 1. december. Poul Evald sender mail ud, hvor folk siger, hvornår de kan, hvorefter han på den baggrund sender dato ud.

Vi udskød fastlæggelsen af plan for bestyrelsesmøder i næste sæson, men aftalte dog et møde d. 19. januar.

M.h.t. julefrokost var der stemning for, at vi skulle holde det privat og som sammenskudsgilde. Elsebeth sagde, at hun godt kunne lægge hus til. Vi aftaler mere præcis på næste møde.

 

11. Eventuelt.

Kun praktiske ting omkring nøgler og lagerrum i kælderen.

 

Referat Poul Evald

 

NB: De tilbagemeldinger jeg har fået, om næste bestyrelsesmøde, betyder at vi fastholder datoen mandag d. 24. november.

 

Referat af årsmøde i DN-Albertslund  2014 d. 11. oktober

 

Til svampeturen, som gik i stedet for ekstern oplægsholder, kom kun 6; men de havde en fin tur med masser af svampe.  Nogle af disse blev tilberedt og serveret på ristet brød for årsmødets deltager under årsmødet.

Mogens valgtes til dirigent, Poul Evald tog referat.

Der var 10 fremmødte, hvor alle på nær 1 var medlemmer af DN. Thor Hansen, som ikke var medlem af DN, men havde deltaget på svampeturen, tog imod tilbuddet om at overvære årsmødet.

Vi fulgte den standarddagsorden for årsmøder i lokalafdelinger af DN, som er anført i DNs vedtægter.

Mogens konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt.

Beretningen kom ind på nogle af de vigtigste aktiviteter, som DN-Albertslund har haft i den forgangne peri-ode.  Der henvises til beretningen – Andre føjede til omkring affaldsdag, foreningernes dag m.v.

Willy undrede sig over bestyrelsens beslutning om at acceptere ridehal ved Orchidévej ved at undlade at gøre indsigelse mod lokalplanforslaget. Bl.a. Mogens redegjorde for, at vi havde opfattet skovdistriktets tilkendegivelser i sagen som en accept fra skovens side, og vi af den grund ikke ville gå imod. For nogle var det også inde i billedet at understøtte ridesporten i Vestskoven for børn og unge.

Beretningen toges til efterretning, og der var ikke forslag om tilføjelser eller ændringer til beretningen. Som nævnt var der dog fremkommet mundtlige suppleringer til indholdet.

Ved valget til bestyrelsen, hvor folk er på valg for en 3-årig periode og 1/3 er på valg hvert år, genvalgtes Hanne Jørgensen, Jørgen Jørgensen og Klaus Lytthans uden andre kandidater. Hanne og Jørgen kunne ikke være til stede på grund af bortrejse, men havde skriftligt tilkendegivet, at de var villige til at genopstille.

Lisa Bisset genvalgtes som suppleant for en 1-årig periode. Der var ikke opstillet andre.

 

De var ikke indkommet forslag til andre punkter til behandling på årsmødet.

 

Under punktet eventuelt blev der efterlyst mailadresser fra DN-medlemmer i Albertslund; vi har kun mail-adresser på ca. 40 pct. Af de knap 600 medlemmer, og det er kun disse, der modtager nyhedsbrevet. Ka-sper oplyste, at nyhedsbrevet også sendes til andre interesserede blandt lokale ildsjæle, kommunens for-valtning m.v.

 

Bestyrelsen konstituerer sig på møde d. 20. oktober 19:00 på Langagergård.

 

Referat: Poul Evald

Referat af bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 2014-09-23

 

1 Registrering af fremmødte

Til stede: Poul Evald, Kasper, Elsebeth, Mogens, Hanne, Inge, Klaus.

Afbud fra Lisa, Katrine og Jørgen, Mogens bliver forsinket.

 

2.Dirigent og referent

Poul Evald varetager begge funktioner.

 

3. Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt.

 

4. Siden sidst:

Brugerråd for Langagergård: Kasper og Klaus redegjorde omkring arbejdsdag d. 28. sept. mv. Der er problemer med spejdernes brug: manglende rengøring og at de glemmer at lukke yderdøre m.v.

Nyhedsbrev: Kasper redegjorde, har haft travlt, og der indsneg sig et par datofejl, der dog ikke var væsentlige, da annonceringen var tydelig andre steder.

Ridehallen i Vestskoven: Natur- og miljøklagenævnet har nægtet at anerkende DN-Høje-Taastrup som klageberettiget, hvorfor landzonetilladelsen står ved magt, og ridehallen formentlig kommer.

 

5. Evaluering af Foreningernes Dag,

Godt arrangement, hvor vi havde flere besøgende ved vores bord end sidste år. Nogle mente musikken var for høj, andre ikke. Elsebeth og Kasper udfylder og sender evalueringsskema.

 

6. Evaluering af Mosens Dag

Meget vellykket med stort, næsten overvældende besøg. Der blev afsat næsten 90 fuglekasser, som folk beredvilligt samlede med skruetrækkere og andet værktøj på stedet.

 

7, Evaluering af Naturens dag (herunder annoncering).

Der kom ca. 30 til vores æblemosarrangement, som var vellykket. Der var god omtale i AP og vores betalte annonce var god, og har været med til at synliggøre os. Vi have ca. 2100 kr. for annoncen og regningen er sendt ind til Masnedøgade. – Det er dog ret dyrt med betalte annoncer, og de skal kun bruges ved særlige lejligheder.

 

8. Restaurering af Kanalen, våde enge i Kongsholmparken.

Udsætning af græskarper, som efter alt at dømme er ulovlig, blev stoppet efter Poul Evalds henvendelse til HOFOR. Man vil restaurere kanalen og satse på klart vand; vi ønsker der skal tages store hensyn til naturen og biodiversiteten, så der bl.a. er en rig undervandsvegetation. Projekt Våde Enge i Kongsholmparken går ud på, at man vil etablere afløbsløse søer, hvor vand skal løbe ned via Vandhaverne og sive ned, hvor der så skal se fosforfældning, denitrifikation m.v.; d.v.s., der skal ikke mere være noget direkte afløb til Store Vejleå via Vandhaverne. Det meste af vandet, der nu dirigeres til rensningsanlægget i den sydøstlige del af Kongsholmparken ved kommunegrænsen til Vallensbæk, skal fremover løbe gennem Kanalen og Vandhaverne og så sive ned i de kommende våde enge i Kongsholmparken, men ikke – heller ikke ved kraftige nedbørshændelser – ud i Store Vejleå, hvor det løber ud nu. Samtidig stopper oppumpningen af lettere forurenet grundvand ved HOFORs arealer i Kongsholmparken, hvilket formentlig fører til, at området – alt andet lige – bliver en del mere fugtigt.

Men Kongsholmparken er fredet i en fredning, der også omfatter arealer ved Taastrup Mølleå vest for motorvejen i Høje-Taastrup. Våde Enge-projektet vil være en omkalfatring af Kongsholmparken, og der skal søges dispensation fra den eksisterende fredning. Her er vi, og formentlig også DN-Høje-Taastrup, klageberettigede og kan påklage en kommunal zonetilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Denne sag kommer i ret nær fremtid – og bliver nok den største og mest principielle sag omkring fredninger, vi har haft i lang tid, eller overhovedet. – Den vil komme til at fylde meget i vores arbejde det næste stykke tid.

 

 

9. Driftsplan for Vestskoven

Poul Evald og Mogens redegjorde. Ønsker vi ændringer i forslaget til driftplan, nærmere bestemt i fordelingen af stille(natur-)zoner, aktivitetszoner og facilitetszoner. Bl.a. Poul Evald mente, at vi måtte acceptere området omkring Herstedhøje og øst herfor son facilitetszone, men at det ikke var ønskeligt at anlæg og faciliteter blev spredt ud over hele skoven. Han foreslog at området omkring Harrestrup Mose, Lergravsøerne og mellem Risby Losseplads, Risbyåen og Tinghøj/Ledøjevej også blev naturzone. Dette var der opbakning til i bestyrelsen. Der er frist for ændringsforslag til d. 6. oktober. Poul Evald drager omsorg for, at de bliver indsendt, og sender dem forinden ud til kommentering og evt. ændring og kritik. -. Yderligere forslag til driftplanen sendes til Poul Evald i så god tid som muligt inden 6. oktober 2014.

 

11. Øvrige afholdte og kommende arrangementer.

Flere Afholdte er behandlet i pkt. 5-7. Derudover: Svampetur i Vestskoven d. 21. oktober afholdt sammen med DN-Høje-Taastrup var en stor succes med mange svampe og ca. 70 fremmødte.

Kommende: Årsmøde d. 11. oktober hvor vi starter med svampetur kl. 13:00 fra Langagergård og det ordinære årsmøde finder sted kl. 16-ca.17:30 på Langagergård. Hanne, Jørgen og Klaus er på valg til bestyrelsen og genopstiller. Vi ved ikke om Lisa genopstiller som suppleant, men opfordrer hende til det. – Hanne og Jørgen er forhindret i at komme til årsmødet; Poul Evald undersøger formalia omkring opstilling, d.v.s. om der skal foreligge skriftligt tilsagn fra dem om, at de genopstiller, og får det ordnet.

 

12. Repræsentantskabsmøde i Holstebro 22. november.

Det kommer meget til at handle om naturpolitik. Vi kan sende 2 delegerede med stemmeret. Poul Evald og Kasper deltager. Det forlyder, at Ella Maria Bisschop går af som præsident ved repræsentantskabsmødet til foråret, hvilket givetvis også vil sætte sit præg på repræsentantskabsmødet i Holstebro.

 

13. Modtaget materiale og henvendelser.

Vi får næsten kun elektronisk materiale. Poul Evald videresender alt af betydning til bestyrelsen snart efter modtagelsen.

15. Orientering om vigtige sager på landsplan.

DN klager til EU over forholdene omkring Værneengene ved Ringkøbing Fjord, hvor lokale landmænd er kommet afsted med at oppløje beskyttede naturområder. Det er en sag, der har fremkaldt en kraftig og til tider følelsesbetonet debat mellem naturinteresserne og landbruget.

Danmark Naturfond bliver nu en realitet. Der er de næste år ca. 800 mio. til opkøb af naturområder og landbrugsjord til omdannelse til naturformål.

Regeringens lovede Naturplan Danmark skal komme her i løbet af efteråret, hvor den må formodes at fremkalde en kraftig debat. – Vi må håbe, det ikke går med den lige som med Betalingsringen.

 

16. Eventuelt.

Vores lagerrum i kælderen skal helst være aflåst. Klaus savner nøgler, der duer til lagerrummet; Poul Evald mener at ligge inde med en ekstranøgle, undersøger om den virker, og sørger for at Klaus i så fald får den inden for nogle dage.

Næste bestyrelsesmøde er sat til tirsdag d. 21. oktober, altså den nye bestyrelse efter årsmødet. Der har været ønsker om at flytte den. Poul Evald Undersøger mulighederne herfor, og sender datoforslag ud pr. mail til bestyrelsen.

Referat: Poul Evald 2014.09.24

 

Referat af bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 2014.08.19

 

 

 

 

 

1. Registrering af fremmødte

 

 

 

Til stede: Poul Evald, Mogens, Kasper, Hanne, Jørgen, Inge A., Klaus, Lisa, Elsebeth. Afbud: Katrine (p.g.a. forældremøde).

 

 

Poul Evald fortalte, at Inge Henriksen havde ringet til ham og sagt, at hun trak sig fra bestyrelsesarbejdet af helbredsmæssige grunde og også p.g.a., hvad hun oplevede som en for hård og kritisk tone. Han havde uden resultat prøvet at overtale hende til at blive. Vi ønsker Inge al mulig held og lykke fremover, og hvis hun ombestemmer sig, så er hun velkommen. Poul Evald køber en flaske vin til hende som afsked.

 

 

 

 

2. Valg af dirigent og referent.

 

 

 

Dirigent: Lisa, referent: Poul Evald

 

 

 

 

3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst.

 

 

 

Dagsorden godkendt. I referatet fra sidst skal rettes i teksten, da Lisa var til stede ved mødet.

 

 

 

 

4. Siden sidst,

 

 

 

 

 

bl.a. henvendelse omkring botanisk repræsentant i Grønt Råd i Høje-Taastrup, diverse om

 

 

 

Botanisk repræsentant i Grønt Råd-Høje-Taastrup. Carsten Vestergaard Har spurgt, om de kan låne en hos os, da Hans Wernberg er flyttet fra kommunen, og ikke længere ønsker at sidde i deres grønne råd. Hver Elsebeth eller Poul Evald har overskud til det, så de må klare sig på anden vis.

 

 

Brugergruppen for Langagergaard.  Kasper og Klaus berettede fra arbejdet: Der er arbejdsdag 1. september; der er ikke noget spejder-arrangement d. 14. september, hvor vi har Naturens Dag på stedet. Inge påtalte dårlig rengjorte toiletter m.v. i kælderen, og vi beder spejdernes ledere tage deres ansvar mere højtideligt.

 

 

Orientering om sag om græskarper og restaurering af Kanalen. Der par været problemer med HOFORs forvaltning af regnvandsbassiner, grønne områder og Kanalen (jfr. Tidligere omtalt sag, hvor søbred med Kødfarvet Gøgeurt blev slået). Arne Lie kom under vejr med, at HOFOR ville udsætte græskarper i Kanalen. Poul Evald henvendte sig til dem op gjorde opmærksom på, at dette var ulovligt, da græskarpen har status som invasiv art, og ikke må udsættes i den danske natur. Der blev holdt møde mellem DN, Teknisk Forvaltning, Arne Lie, Kanalens Brugergruppe m.fl., og udgangen på det blev, at udsætningen bliver stoppet. Græskarperne var tiltænkt en rolle med at æde alger i Kanalen, men de æder også alle åkander og vandplanter, og det forringer naturindholdet og biodiversiteten.

 

 

Nyhedsbrevet. Kasper efterlyste stof til nyhedsbrevet, og mente at der ikke skulle laves mere end et par udsendelser om året, så længe der ikke vare mere stof.

 

 

 

 

5. Ridehallen i Vestskoven – opfølgning

 

 

 

Resume: I bestyrelsen sagde vi først nej til opførelse af ridehal ved Orchidevej i Vestskoven, men ansøgeren henvendte sig til DN-Albertslund og spurgte, om vi kunne gå med til hallen, hvis den blev lavet pænt og i overensstemmelse med natur og miljø. Derefter accepterede et flertal i bestyrelsen ridehallen, og vi besluttede ikke at gøre indsigelse mod landzonetilladelsen på den omtalte baggrund.

 

 

Siden da er der sket det, at DN-Høje-Taastrup har indgivet en foreløbig klage. De er faldet nogle for brystet, at de klager over en sag i Albertslund, som vi har accepteret. Men der er ingen tvivl om, at de har formel klageret, ligesom vi har formel klageret over tiltag i Høje-Taastrup og andre kommuner. Carsten Vestergaard – Høje-Taastrups formand, har løbende underrettet os om deres ageren. Sagen var oppe på samrådsmødet d. 11. august, og her viste det sig, at Høje-Taastrup opretholder klagen, bl.a. med henvisning til, at de også er en Vestskov-kommune, og faren for at skabe præcedens for opførrelse af nye bygninger i skov.

 

 

Poul Evald vurderede, at Naturklagenævnet vil vægte indstillingen fra DN-Albertslund som "hjemkommune" meget, og at de nok vil afvise Høje-Taastrups klage, men der kan intet helt sikkert siges derom. Tidligere har DN-Albertslund også påklaget en sag i Høje-Taastrup, hvor man ville ophæve fredskovpligten for et område ved Kroppedal, fordi man mente at have brug for en stor P-plads der Vi tabte denne sag, og P-pladsen er aldrig blevet lavet, men der ligger en stor græsplæne.

 

 

Vi tager forløbet til efterretning, og ser, hvad der sker. Poul Evald har været i dialog med ansøgeren, så han ikke får det indtryk, at DN-Albertslund løber fra tidligere tilkendegivelser. Han fortalte, at Høje-Taastrups klage var uden for vores indflydelse.

 

 

 

 

6 Naturens dag-arrangement: mostning af æbler m.v.

 

 

 

Vi blev enige om at holde arrangementet på Langagergård d. 14. september 10.-14. Bl.a. Klaus, Elsebeth, Inge og Katrine deltager. Vi besluttede os for, at prøve at købe en annonce i AP, og se, hvad får ud af det m.h.t. fremmøde. Poul Evald udsender forslag til annoncetekst en af de nærmeste dage.

 

 

 

 

 

7. Foreningernes dag.

 

 

 

Ved en fejl var DN og Natur og Ungdom ikke kommet med i det udsendte materiale og havde ikke fået bod, men det er blevet rettet. – Vores aktiviteter er. Ca. 9:30-14. – Poul Evald har bestilt materiale fra DN, og foreslår, at der bl.a. skal være noget om DNs biodiversitetsprojekt. Desuden skal have akvarier og terrarier med dyr, planter og svampe fra Albertslund. Hovedtemaet ved vores bod bliver "Livet i Kanalen" - og det knytter tråde til de diskussioner, der har kørt i Albertslund i år om forbedring at naturens og miljøets tilstand i Kanalen. – Poul Evald, Kasper, Inge A. Elsebeth og Klaus(?) deltager. Poul Evald tager evt. afsted ved 12-tiden, hvis han skal gennemføre tur for FOF.

 

 

 

 

8. Afholdte og kommende arrangementer i øvrigt

 

 

 

Sankthansarrangementet var meget vellykket, snobrødarrangementet for børnefamilier var en stor succes. Katrine havde meddelt Poul Evald, at hun godt ville have haft, at Natur og Ungdom var blevet nævnt i forbindelse med bl.a. snobrødarrangementet og miljøsvinet, som de havde lavet. Vi tog dette til efterretning.

 

 

Mosens dag, D. 7. september. Jørgen står for det som sidste år. Høje-Taastrup deltager ikke i år, og Jørgen efterlyser hjælp. Kasper sagde, at han ville deltage i Mosens Dag, og afbalancere det med, at han så ikke kunne lave så meget på Foreningernes Dag om lørdagen, dagen før.

 

 

Årsmødet. Afholdes som planlagt d. 11. oktober på Langagergård med kombineret svampetur, der går i stedet for eksternt oplæg. Hanne, Jørgen og Klaus er på valg og genopstiller. Hanne og Jørgen kan af private grunde ikke være til stede på årsmødet. – I øvrigt opfordres I til at høre, om der i jeres omgivelser er folk, der kunne tænkes at have lyst til at blive aktive i bestyrelsen. Vi har i så fald kutyme for, at nye er suppleanter et år eller 2, inden de bliver "rigtige" bestyrelsesmedlemmer. I praksis har vi aldrig gjort forskel på egentlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i bestyrelsesarbejdet, bortset fra de ganske få gange vi har stemt om noget.

 

 

 

9. Driftplan for Vestskoven.

 

 

 

 

Hvad skal vi videre foretage os?

 

 

Vi drøftede kort emnet og blev enige om at foretage en mere grundig behandling af det på næste bestyrelsesmøde. Der er frist for indsigelser og ændringsforslag d. 6. oktober, og bestyrelsesmødet er 23. september, så det kan vi godt nå. Der henvises til det materiale, som Poul Evald har modtaget fra Mogens og videresendt elektronisk til bestyrelsen.

10. Henvendelser og tilsendt materiale.

 

Intet nyt. Poul Evald udsender alt modtaget elektronisk materiale og henvendelser til bestyrelsen umiddelbart efter modtagelsen, med mindre det er helt ligegyldigt.

 

 

 

11.. Næste bestyrelsesmøde

 

 

 

23. september.

 

 

 

12. Eventuelt.

 

 

 

 

Poul Evald orienterede om "elektronisk kratluskerkursus", som DN afholder i Middelfart 1. november. Det går ud på at lære at fremsøge elektroniske oplysninger på Nettet om natur og miljø, og kurset har været efterlyst længe. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan deltage gratis med fuld rejserefusion indtil kurset er overtegnet. Der er 25 pladser.

 

 

 

Vi inspicerede vores lagerrum i kælderen og fandt ud af, at vi har akvarier m.v. nok til vores aktiviteter på Foreningernes dag.

 

 

Referat: Poul Evald 2014.08.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i DN-Albertslund d. 16. juni 2014.

 

Dagsorden:

 

 

 

 

1. Registrering af fremmødte

 

 

Afbud fra Mogens, Hanne og Jørgen. Til stede: Klaus, Poul Evald, Katrine, Inge Andersen, Inge Henriksen, Poul Evald, Kasper og Elsebeth.

 

 

 

 

2. Dirigent og referent

 

 

Dirigent: Katrine. Referent: Poul Evald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Referat af sidste møde.

 

 

 

Godkendt uden kommentarer.

 

 

 

 

 

 

4. Siden sidst, herunder det praktiske omkring sankthans.

 

 

 

Inge A. har været til afskedsreception for Uffe Brun på Pedersborgård Naturskole i Vestskoven. Der er mulighed for, at naturskolen nedlægges, og aktiviteterne for skolebørn i Albertslund og Glostrup overflyttes til Naturcenter Herstedhøje; Inge overbragte vingave fra DN-Albertslund til Uffe, som bliver på naturskolen til september.

 

 

Kasper: orienterer om brugergruppemøde. Vi har rengøringstørn for Langagergård i juni, er foretaget. Poul Evald vil skrive læserbrev til AP, hvori vi fremhæver DNs opfordring til, at man ikke bruger sprøjtemidler i private haver; det rundsendes til kommentering, når det er skrevet.

 

 

Kasper forslog, at vi skulle foreslå Naturcenter Herstedhøje at afholde bioblitz, som har været afholdt med stor succes andre stede. Bioblitz er en temadag, hvor man for folk til at registrere alle dyr, planter og svampe i området og får hjælp fra indkaldte eksperter.

 

 

Kasper fortalte om nyhedsbrevet, hvor han regner med, at det næste udsendes sidst i august. Han vil godt have nyhedsbrevet på som fast punkt på dagsordenen.

 

 

Poul Evald er med i følgegruppen for DNs biodiversitetsprojekt og har været til møde på Naturcenter Vestamager d. 10. juni.

 

 

 

5. Arrangementer:

 

 

 

    A: Afholdte:

 

 

Grennessminde 18. maj. Succesfuldt arrangement, om end det regnede.

 

 

De Vilde Blomster Dag ved Hundige Strand d. 16. juni. Succesfuldt arrangement, deltagertallet vurderet forskelligt: 25-60. Der var utroligt mange orkideer.

 

 

    B: Kommende

 

 

Sankthans-arrangement 23. juni. Alt er på skinner. Katrine og Natur og Ungdom har lavet miljøsvinet. Klaus er deroppe fra. kl. 17 og sætter tingene i gang. Katrine oplyste at Natur og Ungdom mødtes deroppe kl. 18:00. Børnebål med snobrød fra kl. 19:00. Der kan, mødes fredag d. 20. juni kl. 17:00 på tidligere oplyst sted ved Rovej til brændeindsamling. Brændet lægges i bundter ved vejen, og Klaus får det kørt op på Herstedhøje med vognmand om mandagen. Der aftaltes omkring plakatopsætning m.v.

 

 

 

 

6, Naturgruppemøde d. 18. juni.

 

 

 

 

Punktet om HOFORs slåning af orkideer ved Roholmsøen kommer op. HOFOR, der er et fælleskommunalt samarbejde for 7-.8 vestegnskommuner omkring drikkevand, regnvand m.v., har overtaget driften og plejen af regnvandsbassinerne, som de fleste søer i Albertslund hører til; de har vundet en licitation. Det er bemærkelsesværdigt, at vi ikke længere kan kommunikere direkte med Albertslund Kommune omkring denne vigtige del af kommunens natur. Der er sat rovfuglekasser op i Kongsholmparken. Vi kontakter bl.a. Povl Markussen, der er blevet brugerrepræsentant i HOFOR, om sagen. Vi rykker for tidsplan om våde enge i Kongsholmparken (de er blevet udskudt til 2015- P.E.)

 

 

 

 

7. Foreningernes Dag. Tanker om, hvad vi skal lave på dagen.

 

 

 

 

Kasper og andre foreslog at vi bl.a. skulle bruge dagen til at gøre opmærksom på DNs biodiversitetsprojekt. P.E. oplyste, at projektet kommer til at køre fuldskala i alle landets kommuner 2015-2020 – og kører i pilotfase i år. Poul Evald vil se at få fat på flere eksemplarer af DN-avisen til Foreningernes Dag, men har allerede bestilt 100.

 

 

 

 

8. Naturens Dag d. 14. september. Har vi kræfter til at afholde arrangement.(Nordeafonden har støttet med 1,1. mio. kr.)

 

 

 

 

Poul Evald rejste spørgsmålet, om vi skulle have nogle aktiviteter på dagen, men kunne ikke selv være med, da han har tur for FOF den dag. DN har fået 1,1 mio kr. fra Nordeafonden til naturens dag. Poul Evald kontakter DNs sekretariat for at høre, om vi kan få del i de penge. (Det viste sig, at det kan vi ikke umiddelbart, kun efter ansøgning. – P.E.) Af mulige aktiviteter blev bl.a. foreslået at vi skulle købe eller låne en æblepresse, så folk kunne få most af deres egne æbler. – Vi afventer, om nogle vil binde an med aktiviteter på tagen; de bør kontakte Poul Evald hurtigst muligt.

 

 

 

 

9. Henvendelser

 

 

 

Vi får en række elektroniske henvendelser, meget lidt traditionel brevpost. Albertslund Bibliotek har foreslået, at vi kan lave DN-arrangement i forrummet til bogafleveringen, der hvor Kulturøkologisk Forening holdt fødselsdagjuilæum, og evt. i samarbejde med Natur og Ungdom. Det skal i så fald være tidligst engang til efteråret. – Vi overvejer videre, hvad vi kan bruge et sådant arrangement til, sommeren over.

 

 

 

10. Næste bestyrelsesmøde: 19. august.

 

 

Det kan komme på tale at flytte mødet, fordi det kolliderer med andre arrangementer. Men indtil videre beslutter vi at afholde det planmæssigt.

 

 

 

11. Eventuelt.

 

 

Intet af større betydning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referat af bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 14. maj 2014

1. Registrering af fremmødte

 

Fremmøde: Kasper, Hanne, Jørgen, Elsebeth, Inge A, Inge H, Mogens, Poul Evald, Klaus.

 

 

Afbud: Katrine og Lisa.

 

2. Dirigent og referent

 

Poul Evald varetog begge.

 

3. Godkendelse af referat fra sidst

 

 

Godkendt uden kommentarer.

 

 

 

 

 

4. Siden sidst, herunder sankthans, skovbrugerråd (driftsplan for Vestskoven) og brugerråd for Langagergård.

 

 

 

Sankthans: Klaus: Det går planmæssigt, og opgaverne er på plads. M.h.t. brændehentning blev aftalen (som jeg husker det – Poul Evald), at brændet skulle samles fredag d. 20. juni. Og lægges i bunker ved vejen i Vestskoven, hvor vognmanden så skulle køre det op på dagen mandag d. 23. Begrundelsen var, at der kunne skjule sig pindsvin og fugle og andre dyr i bålet, hvis det blev kørt op allerede fredag. Ideen om fakkeltog er frafaldet, fordi det så tidligt på aftenen er så lyst, at det ikke er specielt hyggeligt og morsomt med fakler.

 

 

 

 

 

De der kan, mødes fredag d. 20. juni kl. 17:00 til brændeindsamling ved Rovej i Vestskoven, se kortbilag! (jeg mener, det var hvad vi aftalte. Men der kommer en reminder.).

 

 

Skovbrugerråd: Mogens: Forslag til ny driftsplan for Vestskoven kommer snart, sandsynligvis inden sommerferien.

 

 

Brugerråd for Langagergård. Kasper og Klaus: Vi har rengøringstørn i juni, vi kan mødes den times tid før ved næste bestyrelsesmøde 16. juni.

 

 

Jørgen orienterede om Mosens Dag, som forventes slået sammen med aktivitetsdag for Store Vejleå (jeg er ikke helt sikker på formuleringen – Poul Evald).

 

 

5. Møde i samrådet for Storkøbenhavn d. 19. maj i Pederstrup i Ballerup (mødedatoen ændret fra oprindeligt d. 14. maj).

 

 

Poul Evald tager til mødet, ingen andre kunne tage med.

 

6. Arrangementer:

 

A. Afholdte: Grøn Dag, Affaldsdag m.v.

 

 

Grøn dag var en stor succes med uhyre mange mennesker. DNs mad var en meget stor succes. Affaldsdagen kørte med 3 indsamlingsteder: Herstedhøje, Vandhaverne og Bakkehuset. Der blev nok samlet lidt mindre affald ind end sidste år, først og fremmest fordi der var mindre. Næste år kan i overveje at tage andre områder, f.eks. skovbæltet langs Roskildevej ved COOP m.v. Næste år bør vi gøre med ud af annonceringen og bl.a. bruge vores plakat.

 

 

 

B: Kommende, bl.a. nattergaletur, Grennessminde og Vilde Blomsters Dag.

 

 

 

De afholdes planmæssigt, lige som sankthans, der er beskrevet under Siden Sidst.

 

7. Kommissorium for Naturgruppe.

 

 

Kommissoriet blev vedtaget af politikerne, der dog gjorde den tilføjelse, at Naturgruppen kan vælge en formand. Grønt Råd er nedlagt og dets aktiviteter overtaget af Naturgruppen. Der skal være gensidig repræsentation mellem Naturgruppen og Brugergruppen. Naturgruppens næste møde er onsdag d. 18. juni.

 

 

8. Henvendelser og tilsendt materiale.

 

 

Ikke noget ud over det allerede nævnte. Der kommer nu næsten kun elektronisk post, hvor alt af vigtighed bliver videresendt elektronisk kort tid efter modtagelse af Poul Evald til den øvrige bestyrelse.

 

 

 

 

 

9. Næste møde:

 

 

 

 

 

Mandag d. 16. juni

 

 

10. Eventuelt.

 

Klaus havde været på DN-kursus i bekæmpelse af invasive arter og sagde, det havde været et godt kursus.

 

 

 

Referat: Poul Evald

 

 

Bilag: Kort over mødested for brændeindsamling d. 19. juni kl. 17:00 udsendt sammen med referatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 2014-04-03

Dagsorden:

 

1. Dirigent og referent

Poul Evald varetog begge.

2. Registrering af fremmødte

 Afbud fra Katrine, Lisa, Inge H., Hanne og Jørgen. Til stede: Poul Evald, Mogens, Elsebeth, Kasper, Klaus, Inge A.

3. Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt uden kommentarer.

4. Siden sidst

opfølgning på aktuelle større projekter: affaldsdag, grøn dag, sankthans-arrangement, nyhedsbrev, evt. nyt fra Langagergård-brugerråd.

Affaldsdagen: Vi har som sædvanligt base ved Naturcenter Herstedhøje, og har supplerende indsamlingsteder ved Bakkehusets P-plads og ved Trampestien ved Roskilde Kro.

Grøn dag: Kasper, Elsebeth og Inge A. deltager og snakker sammen om, hvad de vil lave af aktiviteter. Poul Evald søger at fremskaffe materiale, bl.a. DN-banner.

Sankthans: Vi må opgive både Dahlsgaard og Hjalte Aaberg som båltalere. Klaus vil tale med Christian, ny daglig leder af Vikingelandsbyen. Poul Evald havde hørt fra Jørgen i telefonen, at der var problemer omkring afskærmning m.v. af musikanlæg og antal af mikrofoner. Hvis det kan løses uden store overskridelse af budgettet, accepterer vi bare de nødvendige tiltag.

Nyhedsbrev: Kasper: Det kommer om få dage, skal have materiale yderst snart.

Langagergård Brugerråd: Kasper: Intet særligt nyt.

Mogens: Skovbrugerrådet: Ny driftplan for Vestskoven kommer i maj-juni og får så 9 ugers høring. Den vil formentlig blive på af størrelsesordenen 100 sider, folk må læse den på Nettet, den bliver for omfattende at skrive ud.

 

5. Plansag – landzonetilladelse til ridehal i Vestskoven på adressen Orchidevej 1, 2620 Albertslund.

Der er tale om en for-høring. Vi diskuterede sagen grundigt. Alle udtrykte kritiske holdninger men Mogens mente, at det ville være relevant at stille betingelser for, at kommunen giver landzonetilladelse, og hvis skoven mener, den kan accepteres..  Vi burde således stille krav til afskærmende beplantning og at ridehallen ikke må give anledning til yderligere biltrafik og ændring af Orchidevejs status som skovvej. Kommunen udbeder sig kommentarer i for-høringen senest 9. april. Poul Evald skriver udkast hertil og sender ud en af de nærmeste dage..

6. Samrådsmødet d. 11. marts.

 

7. Repræsentantskabsmødet d. 5.-6. april i Korsør.

Poul Evald og Kathrine tager afsted. Vigtige ting er bl.a. vedtægtsændringer, så afdelingerne fremover deltager i repræsentantskabsmøderne med 2 stemmeberettigede og kun de helt store DN-afdelinger (København, Aarhus, Odense, Aalborg) får en ekstra for hver 3000 medlemmer. Derudover er der en del naturpolitiske diskussioner omkring stærkere markering af DN i offentligheden på landsplan og lokalt.

 

8. Naturgruppemødet. d. 12. marts

Vigtige sager var Store Vejleås forlægning og våde enge i Kongsholmparken. Store Vejleå-projektet med etablering af fiskepassage bliver dyrere end beregnet, angiveligt ca. 15 mio. kr. og dets fremtid er lidt usikker. De våde enge i Kongsholmparken inklusive etableringen af et par paddevandhuller og jordvold, der skal skabe opstuvningsormåde for regnvand ved skybrud, kræver dispensation fra fredningsbestemmelserne. Når et konkret projekt foreligger, måske til september-oktober, sammen med en ansøgning om dispensation fra fredningsbestemmelserne, så tager vi stilling til dette. Det er aftalt med Carsten Vestergaard – formand for DN-Høje-Taastrup, at vi samarbejder og koordinerer indsatsen, da det er en samlet fredning på begge sider af kommunegrænsen, der berøres. Arne lige arrangerede besigtigelse af Vandhaverne med henblik på udarbejdelse af forslag til naturforbedringer m.v. sidste lørdag, hvor Poul Evald deltog. Der var mødt 15 i alt.

 

9. Arrangementer

A, Afholdte

                      Ingen.

                             B. Kommende:

Forårscykeltur til Vestskovens søer d. 13.4. kl. 13-16 fra Naturcenter Herstedhøje v/ Poul Evald og Kathrine afholdes som

Grøn Dag d. 26. april,

                             Elsebeth, Inge A. og Kasper deltager. Poul Evald melder afbud, da han skal til møde i Odense.

Affaldsdag d. 27. april.

Poul Evald har sendt pressemeddelelse til AP. Se siden sidst!

Nattergaletur d. 17. maj,

                             Afholdes som aftalt 3:30 fra P-pladsen ved Harrestrup Mose.

Grennessminde d. 18. maj

Afholdes planmæssigt. Alt er aftalt m ed Kaare.

 

 

10.. Modtaget materiale og henvendelser.

Intet, næsten alt modtaget materiale er nu elektronisk og alt væsentligt videresendes til hele bestyrelsen.

11. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 14. maj. Der er også møde i samråd Storkøbenhavn den dag på Granftoftegård i Ballerup. Vi holder vores bestyrelsesmøde og flytter ikke datoen, med mindre der sker helt afgørende ting.

 

12 Eventuelt.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i DN-Albertslund torsdag d. 25. februar 2014.

 

Dagsorden.

 

1. Dirigent og referent

Poul Evald.

 

2. Registrering af fremmødte.

Poul Evald, Kasper, Elsebeth, Inge H., Inge A., Hanne, Jørgen, Klaus

Afbud fra Mogens, Katrine (på ferie) og Lisa (syg).

3. Godkendelse af referat fra sidst.

Ingen bemærkninger til referat og dagorden.

4. Siden sidste: status over løbende aktiviteter: planlægning af sankthans m.v.

Sankthans: Klaus fortalte, at forberedelserne gik planmæssigt. M.h.t. båltaler, så havde Ballerups fhv. borgmester Dahlsgaard endnu ikke svaret. Vi diskuterede løseligt andre muligheder, hvad han ikke kunne: Fin Aaberg måske, men er hans helbred til det? Vi gentager det succesrige snobrødsarrangement for børn, og Jørgen er i kontakt med menighedsrådet omkring arrangering af fakkeltog fra Herstedøster Forsamlingshus op til bålpladsen.

Kasper fortalte om brugergruppen for Langeagergård. Vi har måske glemt en rengøringstørn for februar, men besluttede, at så måtte vi bare gøre det bedre næste gang. På forespørgsel fra Poul Evald oplyste Kasper, at det var muligt at reservere lokaler på Langagergård over Nettet via kontakt på skovgruppens hjemmeside: http://www.skovgruppen.dk/j25/index.php/om-skovgruppen/om-langagergaard. Langagergård er reserveret til vores svampetur og generalforsamling d. 11. oktober.

Poul Evald fortalte, at DN skulle bruge repræsentanter til vandråd i hvert af de 26 vandoplande, som Dronningeriget er det ind i, og at han havde meldt sig som interesseret. Albertslund er involveret i Roskilde Fjord/Issefjorden (Hove Å) og Køge Bugt (Harrestrup Å (Rogrøften) og Store Vejleå).

Der er kommet svar omkring indsigelserne mod byggeriet på Stensmosegrunden. Bebyggelsesprocenten bliver væsentligt lavere og vi er også blevet imødekommet på vores øvrige kritikpunkter. Det nye forslag til bebyggelseplan er sendt ud, og Poul Evald vurderede ikke, at vi havde grund til at komme med nye indsigelser.

5. Repræsentantskabsmøde i Korsør 5./6. april.

Poul Evald deltager, og Katrine spørges, når hun kommer hjem fra ferie, om hun vil med som observatør. På mødet skal forskellige vedtægtsændringer fra sidste repræsentantskabsmøde, som ikke fik kvalificeret flertal der, til endelig afstemning. Vigtigst af disse er at de fleste DN-afdelinger i fremtiden kommer til at sende 2 stemmeberettigede delegerede til repræsentantskabsmøderne. Kun de helt store afdelinger med mere end 2000 medlemmer får nogle ekstra. Desuden skal der vælges kandidater til forretningsudvalget, som er DNs daglige ledelse.

 

6. Samrådsmøde på Amagerforbrændingen 11. marts

Samrådet er kontaktudvalg for DN-afdelinger i et område, her afdelingerne i Region Hovedstaten mod nord til Lyngby. De andre, bl.a. i vores nabokommune Egedal deltager i samråd Nordsjælland, der dækker den øvrige del af regionen. – Klaus var interesseret i at deltage sammen med Poul Evald, og de aftaler nærmere.

 

7. Biodiversitetsprojekt i DN. DN har fået 13 mio fra Aage V. Jensens fonde til det. Hvad kan det betyde for os i Albertslund.? Poul Evald er kommet med i styringsgruppen for projektet.

DN har fået en stor bevilling til et landdækkende projekt omkring lokal biodiversitet. I 2014 skal der starte 5 pilotprojekter om, bl.a. sandsynligvis et i enten Albertslund eller Høje-Taastrup. I 2015 skal det køre i alle kommuner i landet. Der bliver afholdt et stiftende møde i DNs biodiversitetsnetværk i Odense d. 26. april, hvor interesserede medlemmer af DN har mulighed for at tilmelde sig, så længe der er plads. – Kontakt evt. Poul Evald, hvis du er interesseret. Man kan også melde sig til via DNs hjemmeside.

 

8. Arrangementer

A. Afholdte: Vintertur til Tueholm Sø

Turen var vellykket og havde ca. en snes deltagere.

B. Kommende: Grøn dag, DNs affaldsdag, forårscykeltur i Vestskoven. Møde om skiffergas på Kongsholm Gymnasium 27. februar.

M.h.t. den grønne dag d. 26. april er vi løbet ind i det lille problem, at Poul Evald og måske flere skal til biodiversitetsmøde i Odense; vi tænker over en løsning, og efterlyser folk der vil stå ved DN-bod ved Grøn Dag-arrangementet.

Vi har affaldsdag søndag d. 27. april og har som sædvanligt hovedbase ved Naturcenter Herstedhøje, hvor Poul Evald har lavet aftale med dem, og vi har også indsamlingsteder ved Bakkehuset og ved Roskilde Kro/Trampestien.

 

9. Henvendelser og indkommen post.

Vi får efterhånden næsten kun elektronisk post. Materiale om Vandets Dag er sendt ud til bestyrelsen og interesserede kan henvende sig til de kontakter, der står i materialet.

 

10. Næste bestyrelsesmøde: 3. april.

Ved næste bestyrelsesmøde mødes vi på Langagergård et kvarter til 20 minutter i syv (de der kan). Vi bruger så lidt tid på at lave et katalog over det vigtigste af vores materialer i mødelokalet, lagerrummet i kælderen og det ydre lagerrum (vores gummibåd m.v.).

 

11. Eventuelt.

Stof til dette punkt er i realiteten behandlet under de øvrige punkter.

 

Referat: Poul Evald 2014.02.26.

Referat af bestyrelsesmøde i  DN-Albertslund 2014.01.14

 

 

1. Dirigent og referent

Poul Evald varetager begge.

 

2. Registrering af fremmødte

Alle mødt, Kasper kom dog først sidst på mødet.

 

3. Referat fra sidst.

Godkendt uden kommentarer.

 

4. Siden sidst

Vigtige hændelser og begivenheder, som ikke er omfattet af den øvrige dagsorden. Herunder bl.a. nyhedsbrev og hjemmeside og julefrokost.

A.Nyhedsbrev og hjemmeside: Der kan ikke arbejdes med nyhedsbrev og hjemmeside før i starten af februar, da DNs hjemmeside m.v. er under omstrukturering. Kasper vil lave nyhedsbrev og justeringer af hjemmeside m.v. til den tid.

B.Julefrokosten d. 9. februar: vi deltager alle 11; starttidspunktet udsættes fra 17:00 til 17:30 p.g.a. aktiv-arrangement i Musikteatret, som slutter kl. 17:00.

C.Det udsatte møde om skiffergas, som DN-hovedforeningen arrangerer flyttes til Albertslund og afholdes på Kongsholm Gymnasium & HF d. 27. februar (tidspunkt usikkert, men formentlig kl. 19:00. Poul Evald er blevet underrettet af Carsten Vestergaard, formand for DN-Høje-Taastrup; vi opfordres til at hjælpe til ved arrangementet, og vil høre nærmere.

D. DNs næste repræsentantskabsmøde er rykket nogle uger frem og holdes 5.-6. april ved Korsør (var oprindeligt henlagt til Løgstør).

E. Brugerråd for I/S-Vallensbæk Mose. Poul Evald havde deltaget i møde i Mosen før jul, vor Jørgen var forhindret, og fortalte kort om mødet, hvor man havde diskuteret ønsker til aktiviteter, herunder Mosens Dag, som der dog ikke var sat dato på.

 

5. Foreliggende sager:

    A: Orientering om forslag til fiskepassage og forlægning af Store Vejleå uden om Tueholm Sø og Vallensbæk Sø.

Poul Evald har været til møde med folk fra de tekniske forvaltninger i Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj-Vallensbæk samt repræsentanter fra de respektive DN-afdelinger, Friluftsrådet m.fl. – Der foreligger nu en plan om fiskepassage og om at føre Store Vejleå uden om Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Store Vejleå skal forlægges fra 300-500 meter nord for Tueholm Sø, og der skal være mulighed for overløb til Tueholm Sø ved skybrud m.v. Pengene kan ikke hentes fra Bane Danmarks kompensationsbeløb på ca. 20 mio kr. for indskrænkning af Vallensbæk Sø m.v., da kommunerne er ”kommet til” at bruge pengene til andre ting. Men der herskede alligevel optimisme omkring finansieringen (4-5 mio kr.), som kan komme fra kommuner, fonde, Friluftsrådet m.fl. Det er ret stor sandsynlighed: ca. 80 pct. for, at projektet går igennem. Projektet vil indebære, at der skal søges dispensation fra fredningsbestemmelser.

B: Våde enge i Kongsholmparken (som vil kræve dispensation fra fredningsbestemmelserne).

Vi har ikke set noget ud over et tidligere fremsendt forslag, men regner med at høre mere på Naturgruppens møde d. 22. janaur.

 

C: Driftplan for Vestskoven: konsekvenser, hvordan kjommer vi videre.

Mogens vidste ikke, hvornår driftplanen kommer i høring; men vi vil få mulighed for at udtale os.

 

6. Arrangementer:

 A: Afholdte (julefugletur)

Julefugleturen d. 26. december var vellykket med 23-25 deltagere.

 

B: Kommende:

Vinterfugletur til Tueholm Sø  2. februar kl. 13-15:30 fra Bakkehuset. Afholdes som planlagt.,

 Forårscykeltur i Vestskoven 20.4. afholdes om planlagt.

C:, grøn dag d. 26. april/ affaldsdag d. 27. april (skal vi deltage i begge?) Det blev besluttet, at vi vil afholde begge, og bl.a. på Mogens forslag, at vi så ved den grønne dag skulle gøre reklame for affaldsdagen.

D:  Sankthans. Klaus begynder at samle trådene og arbejde på sagen. Vi gentager sidste års succesrige snobrødsarrangement for børn og undersøger desuden, om der kan arrangeres fakkeltog fra Herstedøster Forsamlingshus til bålet. Klaus vil prøve at få Ballerups tidligere borgmester E. Dalsgaard som båltaler.

E: Årsmødet til oktober (reservering af lokale m.v.). Vi holder årsmødet efter svampetur/gåtur i Vestskoven d. 11. oktober. Vores repræsentanter i brugergruppen for Langagergård reserverer Langagergård (pejserum og køkken) pågældende dag.,

F: Foreningernes dag/Naturens dag (skal vi deltage i begge?)

Foreningernes dag bliver lørdag d. 6. oktober og Naturens dag søndag d. 14. september. Vi har tidligere besluttet at prioritere Foreningernes dag, hvis de 2 arrangementer faldt i samme weekend, men da dette ikke er tilfældet i år, vil vi prøve at gennemføre et arrangement også på naturens dag.

G: Mosens dag: forventes at blive lørdag d. 31. august, men Jørgen var ikke helt sikker på datoen.

 

7: Naturgruppemøde d. 22. januar

Der er ikke kommet indkaldelse ud. Poul Evald rykker Jan Holm for indkaldelse..

 

8. Modtagne materialer og øvrige henvendelser.

Intet særligt. Poul Evald havde fået en henvendelse fra en skoleklasse i Horsens om økologisk landbrug.

 

9. Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 19:00 i vores lokale på Langagergård.

 

10. Eventuelt.

A: Jørgen og Mogens gjorde opmærksom på forskellige fejl på Albertslund Kommunes hjemmeside, bl.a. hvor Mogens stadig står som formand og kontaktperson. Poul Evald kontakter forvaltningen og får det rettet.

B: Flere gjorde opmærksom på, at man på Stadion tilsyneladende sprøjter boldbanerne med et eller andet. Det vil være imod Albertslund Kommunes politik, hvis man bruger kemiske bekæmpelselsesmidler her. Der er tidligere sat stærekasser op, fordi stærerne tager stankelbenlarver, som kan være det, der evt. bekæmpes. Flere af disse kasser så ud til at være faldet ned, men Klaus har sat flere af dem op igen. Poul Evald rejser spørgsmålet på mødt i Naturgruppen d. 22. januar, og tager det evt. op over for forvaltningen, men vi ud af, hvad der rent faktisk foregår.

 

C: Jørgen og Poul Evald har ryddet op i lokalet før jul, og meget forældet og overflødigt materiale er røget ud. Men under oprydningen blev der også fundet spændende ting, som f.eks. meget smukke fotos fra en tidligere fotokonkurrence i begyndelsen af 1980erne. De fleste fotos er givet ned til Lokalhistorisk Samling, men Jørgen tog et af de bedste fra til ophængning i vores lokale.

Referat: Poul Evald  Albertslund 2014.01.15.

Referat af bestyrelsesmøde i DN-Albertslund 2013.11.12

 

1.       Registrering af fremmødte: Tilstede: Poul Evald, Mogens, Kasper, Elsebeth, Inge A., Hanne, Jørgen, Klaus og inviteret som aktiv: Kristel.  Afbud: Katrine, Lisa; Inge A.

2.       Dirigent og referent: Poul Evald

3.       Referater fra 2 sidste ordinære bestyrelsesmøder, årsmødet og ekstraordinært bestyrelsesmøde ved afslutningen af årsmødet godkendt.

4.       Velkomst til Kristen, gensidig repræsentation m.v. Kristel er uddannet landskabsforvalter og har lavet speciale i Høje-Taastrup Kommune. Hun interesserer sig for naturplanlægning især for den rekreative brug af naturen og for naturformidlig til børn og unge. Kristel bor ikke i Albertslund, men inviteres til at deltage i de af vore møder fremover, som hun vil deltage i. Hun vil godt være med til at planlægge og afvikle ture. Vi byder Kristel hjerteligt velkommen.

5.       Årsmødet d. 7. oktober. Ros til DNs præsident Ella Maria Bisschop, der holdt indledende oplæg, og beklagelse af det ringe fremmøde ud over bestyrelsen. Albertslund Posten har igen brændt os af og svigtet løfter om at bringe omtale af årsmødet. Vi valgte at undlade at betale annonce for årsmødet i AP. Flere mente, at vi fremover nok blev nødt til at betale annonce.

6.       Plansager m.v. :

a.        Katrine har lovet at sende indsigelse for DN mod byggeriet ved Roholmparken/Stensmosegrunden, og vi har overladt det til hende, fordi hun har været involveret i udformning af detaljeret indsigelse for sin bebyggelse Valnøddegården. .  Det formodes hun at have gjort, men Poul Evald har ikke set den fremsendte indsigelse. –

b.      Poul Evald nævnte planerne om at føre Store Vejleå uden om Vallensbæk Sø og Tueholm Sø og etablere fiskepassage. Carsten Vestergaard fra DN-Høje-Taastrup, som vi samarbejder med i sagen, har udtrykt velvillighed for udarbejdet forslag fra Høje-Taastrup Kommune m.fl. og Poul Evald har også bakket det op. Mogens fremlagde udsendt skitse til linjeføringen. Det ser ud til, at Taastrup Mølleå ikke skal munde ud i Store Vejleå, men stadig løbe til Vallensbæk Sø, d.v.s. vandet skal føres under Store Vejleå. Vi har svært ved at forstå de tekniske aspekter heri, men forholder os afventende. Selve omlægningen af Store Vejleå til den nye linjeføring stiller vi os velvilligt over for.

c.       Våde enge i Kongsholmparken. Der foreligger ikke noget endeligt forslag, men skitseforslag er bl.a. udsendt til Naturgruppen og Grønt Råd. Det endelige forslag, som ikke foreligger endnu, vil uvægerligt berøre fedningen af Kongsholmparken og Taastrup Mølleå, som vi fik gennemført for nogle år siden sammen med DN-Høje-Taastrup, og vil kræve dispensation fra fredningen. I denne sag samarbejder vi med DN-Høje-Taastrup og diskuterer sagen indgående med dem, men det sker først, når konkret forslag og anmodning om dispensation fra fredningen foreligger.

d.      Af kommende større plansager er der området ved Hyldagerskolen, når denne snart nedrives, og området ved Vridsløse Fængsel, når dette rømmes i 2015.

7.       Naturgruppen og grønt råd og skovbrugerråd m.v.

a.       Det ser ud til, at der er politisk opbakning i kommunalbestyrelsen til, at Grønt Råd nedlægges og Naturgruppen består. Herefter skal Naturgruppen og Brugerrådet (samarbejde mellem  kommunen og beboerforeninger m.v. omkring varme, el, affald m.v.) gensidigt sende 2 repræsentanter til hinandens møder.

b.      Skovbrugerrådet, Brugergruppe for Naturcenter Herstedhøje. Her repræsenterer Mogens DN.  I Skovbrugerådet repræsenterer han Samråd Storkøbenhavn (samarbejdsudvalg for DN-Afdelinger i Storkøbenhavn), i Brugergruppen for Naturcenter Herstedhøje repræsenterer han DN-Albertslund.  Mogens er villig til at fortsætte en ny periode begge steder, hvilket bestyrelsen bifalder.

8.       Forslag til aktivitetsprogram. Det fremlagde forslag nød opbakning fra bestyrelsen.  Det foreslås dog, at vi kontakter Kaare Jacobsen omkring arrangement på Grennessminde Økologiske Gartneri en lørdag eller søndag i maj. Vi vil prøve at afholde årsmødet på en ny måde: i stedet for ekstern oplagsholder starter vi med en svampetur i Vestskoven fra Langagergård, og vender derefter tilbage til Langagergård, hvor vi holder det formelle årsmøde. Svampetur med efterfølgende årsmøde skal så være lørdag d. 11. oktober. Der er stadig mulighed for at lave halvprivate småture med kort varsel, f.eks. til Porsemosen primo maj (pungmejser) og Hundige Strand medio-ultimo juni (orkideer m.v.).

9.       Afholdte og kommende arrangementer

a.       Afholdte: Svampetur til Vestskoven sammen med DN-Høje-Taastrup d. 26. oktober var vellykket, med mange (60-80) deltagere.

b.      Kommende: Julefugletur rundt om Herstedhøje med mødested Naturcenter Herstedhøje d. 26. december kl. 10:00. I samarbejde med Vestegnens Ornitologiske Forening v/ Lars Clark.

10.   DNs repræsentantskabsmøde i Oksbøl 23-24. november. Kun Poul Evald tager derover. Emnerne bliver bl.a. DNs foreningsdemokrati og jagt. Der lægges op til en struktur, hvor alle DN-afdelinger sender 2 delegerede til repræsentantskabet og kun de helt store afdelinger sender flere (1 for hver 3000 over 3000). Poul Evald er betænkelig ved denne begunstigelse af små afdelinger på de større afdelingers bekostning, en betænkelighed, som bestyrelsen deler. – P.E. deltager også i tur til den netop naturgenoprettede Fiilsø.

11.   Skal DN gå i centret omkring kommunevalget med bannere, opfordring til at tænke på naturen og miljøet, når man stemmer, melde sig ind i DN m.v. Flere havde udtrykt betænkelighed ved et planlagt initiativ, som så ikke var blevet til noget; de var bange for, at DN skulle kunne stemples som partipolitisk. Der var en længere diskussion af problemstillingen. Vi nåede til enighed omkring følgende: DN kan godt markere sig ved valg m.v. omkring sin formålsparagraf, f.eks.: ”tænk på naturen og miljøet, når du afgiver din stemme”, men må ikke kunne kobles til initiativer fra enkelte politiske partier. DN er ikke-partipolitisk, men er på den anden side ”naturens parti”, som det også fremgår af vores formålsparagraf. Når vi markerer os, skal se altså ske selvstændigt og uafhængigt. Og ikke mindst skal vi præsentere relevant og tidsvarende materiale fra DN.

12.   Næste bestyrelsesmøde samt mødeplan: Det næste bestyrelsesmøde bliver 14. januar 2014 kl. 19;00 på Langagergård, derudover aftaltes følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2014. Hvor intet andet er nævnt foregår de kl. 19:00 på Langagergård. Vi undersøger mulighederne for at holde dem i Pejsestuen, hvor der er bedre plads. Klaus og/eller Katrine, der sidder i Brugergruppen for Langagergård, undersøger mulighederne. Pejsestuen kan jo kun bruges, hvis der ikke er spejdere. Evt. kan køkkenet bruges? - Bestyrelsesmøder: 14. januar, 25. februar, 3. april, 14. maj, 16. juni, 19. august, 23. september, 21-. Oktober, 24. november. Dertil ekstraordinært konstituerende bestyrelsesmøde efter årsmødet (formentlig) 11. oktober.

13.   Julefrokost.  Der er stemning for at gøre som sidst og vælge Restaurant Mosen i januar-februar. Poul Evald undersøger mulighederne og sender forslag til datoer ud om nogle dage efter at have talt med Restaurant Mosen.

 

 

14.   Eventuelt: Intet.